Yhtiökokous 2021

21.4.2021

KUTSU NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 alkaen kello 15.00 Yo-talolla osoitteessa Kauppakatu 10, 33210 Tampere.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

NoHo Partners Oyj pyrkii pitämään osakkeenomistajansa turvassa koronaviruspandemian aikana. Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti muun muassa eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), mukaisesti. Hallitus on päättänyt ryhtyä kyseisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksen kautta verkossa. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa, vaan osallistuminen tapahtuu ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti. Ohjeet yhtiökokouksen seuraamiseksi videolähetyksen kautta löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Laine Capital Oy, Mika Niemi sekä PIMU Capital Oy, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat kokouskutsun päivämääränä yhteensä noin 49,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Heli Piksilä-Rantanen.

Mikäli Heli Piksilä-Rantasella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Account Controller Laura Argillander.

Mikäli Laura Argillanderilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu 17.3.2021, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkistettu 17.3.2021, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat noin 49,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20.000 euroa.

Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisen tarkastusvaliokunnan, valiokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi, Mia Ahlström, Tomi Terho ja Saku Tuominen.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuora.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,6 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 568.950 osaketta, joka vastaa noin 3,0 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla NoHo Partners Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021. NoHo Partners Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa. Kaikista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään 5.5.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2021. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 23.3.2021 kello 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun mahdolliset vastaehdotukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 14.4.2021 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.3.2021 kello 12.00–14.4.2021 kello 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) NoHo Partners Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021

Yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvassa sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiamiehen on tunnistauduttava henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustamisoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Postitse tai sähköpostin kautta ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021 viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon edellä kohdassa 2. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa myös yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvan sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tallentamalla valtakirjan liitetiedostona verkkopalveluun.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.4.2021 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021.

 1. Muut tiedot ja ohjeet

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksen kautta verkossa. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi videolähetyksen kautta lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta on mahdollista vain yhtiökokoukseen ilmoittautuneille, yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoon annettujen äänten perusteella.

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi viimeistään 22.3.2021 kello 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021 viimeistään 23.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymyksiä voi esittää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi tai postitse osoitteeseen NoHo Partners Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere viimeistään 7.4.2021 kello 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2021 viimeistään 12.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 19.222.270 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Tampereella 17.3.2021

NoHo Partners Oyj 

Hallitus

Yhtiökokouksen päätökset, pörssitiedote 21.4.2021

Tärkeitä päivämääriä

 • Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika: 22.3.2021 klo 16.00
 • Osakkeenomistajien kysymysten määräaika: 7.4.2021 klo 16:00
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 23.3.2021 klo 12:00
 • Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu: 23.3.2021
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 9.4.2021
 • Osakkeenomistajien kysymysten ja vastausten julkaisu: 12.4.2021
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 14.4.2021 klo 16.00
 • Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 16.4.2021 klo 10.00
 • Yhtiökokous: 21.4.2021 klo 15.00
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 5.5.2021

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 23.3.2021 klo 12.00 – 14.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla tällä sivulla ennakkoäänestyksen alkaessa. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA ENNAKKOÄÄNESTYS (ALKAA 23.3.2021 KLO 12)

Ennakkoäänestyslomake (pdf)

Ilmoittautumis- ja äänestysohjeita (pdf)

Tietosuojaseloste, Yhtiökokous 2021 (pdf)

Yhtiökokousasiakirjat

Asiakirjat ovat PDF-muodossa. Niiden katselemiseen tarvitset Acrobat Readerin. Sen voit ladata tästä linkistä.

NoHo Partners Oyj Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2021

NoHo Partners Oyj Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 2021

NoHo Partners Oyj Hallitukseen 2021 ehdotetut jäsenet

NoHo Partners Oyj Tilinpäätös 2020

NoHo Partners Oyj Tilintarkastuskertomus 2020

NoHo Partners Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

NoHo Partners Oyj Palkitsemisraportti 2020

Osakkeenomistajien vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi viimeistään 22.3.2021 klo 16.00.

Päivitys 22.3.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut vastaehdotuksia.

Osakkeenomistajien kysymykset

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymyksiä voi esittää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi tai postitse osoitteeseen NoHo Partners Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere viimeistään 7.4.2021 kello 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Päivitys 8.4.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut ennakkokysymyksiä.

Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiselle

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksen kautta verkossa. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi videolähetyksen kautta lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta on mahdollista vain yhtiökokoukseen ilmoittautuneille, yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoon annettujen äänten perusteella.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat sekä muut osakkeenomistajat, jotka eivät voi tilata videoyhteyslinkkiä ilmoittautumisen kautta, voivat halutessaan ottaa yhteyttä osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi saadakseen videoyhteyslinkin ja salasanan kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä. Kokouksen seuraamista internetin kautta videoyhteyden välityksellä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Laitteiden yhteensopivuuden testaaminen