Yhtiöjärjestys

Päivitetty 19.4.2023

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on NoHo Partners Oyj, englanniksi NoHo Partners Plc, ja kotipaikka Tampere.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-, vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

7 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja valitaan vuosittain.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous
Yhtiökokous voidaan pitää Tampereella, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä
2. tilintarkastuskertomus päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta, sekä
7. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista
valittava
8. hallituksen jäsenet, ja
9. tilintarkastaja