Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi NoHo Partnersin arvoista ja keskeinen osa yrityksen kasvustrategiaa.

Se ohjaa ajattelua ja valintojen tekemistä kestävästä näkökulmasta. Haluamme mahdollistaa elämyksellisen elämän yhä useammalle samalla, kun toimimme ympäristön parhaaksi. Vastuullisessa liiketoiminnassa on kyse hyvin organisoidusta ja johdetusta tekemisestä, jota toteutetaan yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, työntekijöiden, partnereiden, kumppanien ja asiakkaiden kanssa.

NoHon vastuullisuusohjelma sisältää kahdeksan fokusaluetta, jotka jakautuvat ympäristöön, sosiaaliseen ja taloudelliseen vaikuttavuuteen liittyviin ESG (Environment, Social ja Governance) -teemoihin. Teemat ovat Ympäristö ja ilmasto, Ihmiset ja yhteisöllisyys sekä Hyvä hallinto.

Olemme laatineet vastuullisuuden tiekartan, joka ulottuu vuoteen 2025, ja jakaneet sen vuoden mittaisiin osakokonaisuuksiin. Mittaamme vastuullisuusohjelman vaikutusta suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs). Tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit määritellään ja päivitetään vastuullisuuden tiekartan mukaisesti ja tulokset raportoidaan vuosittain.

Vastuullisuuden johtamismalli

Vastuullisuuden johtaminen toteutuu hyvän toimintamallin, kattavan koulutuksen, sopivien työkalujen sekä selkeästi asetettujen mittareiden avulla. Vastuullisuuden johtamismalli
jakautuu strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen tasoon. Jokaisella tasolla on oma määritelty roolinsa vastuullisuusohjelman toteuttamisessa.

Liiketoiminnan vastuullisesta kasvusta sekä yrityksen ESG-toimintaperiaatteisiin perustuvan vastuullisuusohjelman laatimisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä organisaation eri asiantuntijoista koostuva ESG-tiimi.