Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka (pdf)

NoHo Partners -konsernin palkitsemista koskevia periaatteita käsitellään Yhtiön hallituksessa. Yhtiöllä on hallituksen nimeämä palkitsemisvaliokunta, joka valmistelee hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon palkitsemista koskevat ehdotukset

Yhtiön toimielinten palkitsemisen päätöksentekoprosessi perustuu palkitsemispolitiikkaan, joka esitellään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja silloin, kun siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Yhtiökokous päättää, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitikkaa. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu vuosittain palkitsemisvaliokunnan esitykseen yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää hallitus.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana Yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa Yhtiön toimielinten jäsenille osana palkitsemista. Tässä tilanteessa palkitsemisesta päättää aina palkittavan nimennyt toimielin.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain. Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu palkitsemisvaliokunnan esitykseen yhtiökokoukselle, joka päättää palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallituksen palkitsemista koskevan päätöksen lähtökohta on varmistaa, että palkitseminen on kilpailukykyistä suhteessa markkinaan ja että palkitseminen vastaa hallituksen jäseniltä vaadittavaa pätevyyttä ja työmäärää.

Jos hallituksen jäsen on työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteessa yhtiöön, yhtiökokous päättää hänelle hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiosta. Hallituksen jäsenen työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteen ehdot määräytyvät yhtiön normaalin käytännön mukaisesti hänen työtehtävänsä ja roolinsa mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen ja muiden lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisen mukaan määräytyvästä suoritepalkkiosta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen pitkän aikavälin palkitseminen voi muodostua myös osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen peruspalkka ja palkitsemisen rakenne tulee olla linjassa Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun kanssa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osien on oltava palkitsemisen tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa ottaen huomioon kulloiset liiketoimintastrategia ja tavoitteet sekä Yhtiön pitkän aikavälin etu.

Mahdolliset palkkiot osakepohjaisista kannustinohjelmista voivat perustua yhtiön keskeisiin suoritusmittareihin ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen. Hallitus seuraa kriteerien toteutumista ja hyväksyy osakepohjaisten kannustinohjelmien palkkionmaksun. Yleisenä ehtona osakepohjaisen kannustinohjelmien palkkion saamiselle on jatkuva työ- tai toimisuhde palkkion maksuhetkellä. Hallituksella on oikeus maksaa osakepalkkio osakkeina, osakkeiden ja rahan yhdistelmänä tai perustellusta syystä kokonaan rahana.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimisuhteen muista ehdoista. Ehdot sovitaan kirjallisessa johtajasopimuksessa.

Väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset

Yhtiön toimielinten palkitsemisen on tapahduttava yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Palkitsemispolitiikasta voidaan kuitenkin poiketa väliaikaisesti, kun poikkeaminen tapahtuu Yhtiön pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi. Tällaisia tilanteita voi esiintyä mm. toimitusjohtajan vaihtumisen, merkittävien yritysjärjestelyjen sekä merkittävien sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuvien strategiamuutosten yhteydessä. Palkitsemispolitiikasta voidaan poiketa myös sääntelyssä, kuten verotuksessa, tapahtuvien muutosten vuoksi.

Poikkeamatilanteessa Yhtiön hallitus päättää muista paitsi hallituksen jäseniä koskevien palkkioiden muutoksista. Poikkeamatilanteessa hallitus esittelee poikkeamat ja niiden perusteet seuraavalle mahdolliselle yhtiökokoukselle, jonka lisäksi ne raportoidaan palkitsemisraportissa.

Jos palkitsemispolitiikan poikkeamisen arvioidaan jatkuvan muutoin kuin väliaikaisesti, Yhtiö valmistelee uuden palkitsemispolitiikan, joka käsitellään seuraavassa mahdollisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Palkitsemisraportti 2023

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Tämä NoHo Partners Oyj:n johtoryhmälle maksettuja palkkioita ja palkitsemista koskeva raportti vuodelta 2023 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallitus päättää NoHo Partnersin johtoryhmän palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat muun johdon palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ennalta määritettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus arvioi johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Lyhyen aikavälin palkkio pohjautuu Yhtiön tai johtoryhmään kuuluvan henkilön vastuualueen tulokseen, liikevaihtoon, kannattavuuteen tai muihin vastaaviin hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisessa voidaan käyttää osakepohjaista järjestelmää, kuten osakepalkkioita tai optioita. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio voidaan maksaa ansaintajakson päätyttyä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus vuosittain päättää.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän.

Osakepalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat avainhenkilöille suunnattuun osakepalkkiojärjestelmään, jonka käyttöönotosta yhtiö tiedotti 30.11.2018.

Osakepalkkiojärjestelmän kolmannen ansaintajakson pituus oli 16 kuukautta, ja se alkoi 1.12.2021 ja päättyi 31.3.2023. NoHo Partners Oyj tiedotti 30.11.2021 yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja osakepalkkiojärjestelmän kolmannesta ansaintajaksosta. NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti 22.3.2022 annetun pörssitiedotteen mukaan pidentää yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän kolmatta ansaintajaksoa joulukuussa 2021 tiukentuneiden ravintolarajoitusten vuoksi. Kolmannen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuivat NoHon liikevoittoon. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului kolmannella ansaintajaksolla kahdeksan johtoryhmään kuuluvaa henkilöä. Kolmannelta ansaintajaksolta maksettiin toukokuussa 2023 palkkioina yhteensä 106 877 NoHon osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmän neljännen ansaintajakson pituus on 24 kuukautta, ja se alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024. Neljännen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHo Partners Oyj:n kannattavaan kasvuun. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu neljännellä ansaintajaksolla kymmenen henkilöä. Neljänneltä ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 280 420 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Enimmäispalkkion arvo 21.12.2022 keskikurssin mukaan olisi noin 2,0 miljoonaa euroa ja, maksettaessa täysimääräisesti uusina osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,34 %. Neljänneltä ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2025.

Konsernin johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajan pituus määräytyy heidän työsopimuksensa ehtojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen.

Konsernin johtoryhmän palkkiot vuonna 2023

Yhtiön johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) ovat ansainneet tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 seuraavat etuudet (tuhatta euroa):

Kiinteät palkat 533
Luontoisedut 30
Maksettu lyhyen aikavälin palkkio 78
Osakeperusteinen kannustinpalkkio 444
Yhteensä 1 085

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Aku Vikström, Jarno Suominen, Jarno Vilponen ja Tuomas Piirtola.

Johtoryhmän palkkiot sisältävät kaikkien vuonna 2023 johtoryhmän jäseninä olleiden henkilöiden palkkiot.  Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkiot on ilmoitettu vuoden 2023 palkitsemisraportissa.