Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos

Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden tuloksesta


Keskimääräinen osakemäärä

Osakekohtainen tulos (laimennusvaikutuksella oikaistu)

Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden tuloksesta

Laimennusvaikutuksella oikaistu keskimääräinen osakemäärä

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

NoHo Partners esittää tiettyjä vertailukelpoisia taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardeissa. NoHo Partnersin esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Oman pääoman tuotto %

Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus + määräysvallattomille kuuluva osuus) * 100

Oma pääoma keskimäärin (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva)

Omavaraisuusaste %

Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus + määräysvallattomien omistajien osuus) * 100


Taseen loppusumma – Saadut ennakot

Oikaistu omavaraisuusaste %

Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus + määräysvallattomien omistajien osuus) * 100


Taseen loppusumma – Saadut ennakot – IFRS 16 standardin mukaiset velat

Sijoitetun pääoman tuotto %

Tilikauden tulos ennen veroja + Rahoituskulut * 100


Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva) + Korolliset rahoitusvelat keskimäärin

Korolliset nettovelat

Korolliset velat – pitkäaikaiset korolliset saamiset – rahavarat

Korolliset nettovelat ilman IFRS 16

Korolliset velat ilman IFRS 16 standardin mukaisia velkoja – pitkäaikaiset korolliset saamiset – rahavarat

Nettovelkaantumisaste %

Korolliset nettovelat * 100


Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva)

Nettovelkaantumisaste % ilman IFRS 16

Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 * 100


Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva) – IFRS 16 osalta tuloslaskelmaan kirjatut poistot, vuokrakulut ja rahoituskulut

Henkilöstökulu, %

Työsuhde-etuudet + vuokrattu työvoima * 100


Liikevaihto

Materiaalikate, %

Liikevaihto – aineet ja tarvikkeet * 100


Liikevaihto

Oikaistut nettorahoituskulut

Rahoitustuotot – rahoituskulut (oikaistuna IFRS standardien mukaisilla hankintoihin liityvillä kirjauksilla, rahoituserien kurssieroilla ja Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla)

Oma pääoma ilman IFRS 16 -vaikutusta

Oma pääoma, josta on oikaistu IFRS 16 -kirjausten kumulatiivinen tulosvaikutus

Operatiivinen käyttökate

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – osuus osakkuusyhtiön tuloksesta – IFRS 16 -vuokrakulujen muuntaminen kassavirtaperusteiseksi

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen

Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta


Operatiivinen käyttökate (rullaava 12 kk)