Eettiset ohjeet

NoHo Partnersin hallituksen hyväksymät helmikuussa 2023

NoHo Partnersin eettiset ohjeet määrittelevät kuinka toimimme yhtiönä ja suhteessa asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin sekä yhteiskuntaan. Eettiset ohjeet perustuvat yrityksemme arvoihin, YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG), Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) työelämän periaatteisiin, sekä toimintaamme koskeviin lakeihin ja ohjeistuksiin.

NoHo Partnersin hallitus on hyväksynyt nämä ohjeet ja edellytämme kaikkia työntekijöitämme, partnereita sekä yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme, noudattavan näitä ohjeita. Tämä ohjeistus on julkinen asiakirja, joka on kaikkien saatavilla internetsivuillamme. Varmistamme perehdytyksen ja säännöllisen koulutuksen kautta, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tutustua ohjeisiin ja saada halutessaan lisätietoa sisällöstä.

Yrityksemme arvot ovat ihmiset, yrittäjyys, laatu, kannattavuus ja vastuullisuus.  Meille olennaista on laatu kaikessa tekemisessä. Haluamme, että asiakas kokee saavansa rahoilleen vastinetta. Laatu lähtee aina ihmisistä kaikissa rooleissa, salissa, keittiössä ja taustalla. Taloudellinen ja operatiivinen tehokkuus ovat kilpailuetujamme. Menestyksemme perustana on vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne, joka on myös partnerimalliin pohjautuvan ydinajatuksemme taustalla.  Visiomme on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintola-alan yhtiö ja haluamme kasvaa tähän rooliin ihmisistä sekä ympäristöstä huolehtien.


IHMISET

Välitämme ihmisistä ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Olemme luotettava työnantaja ja huolehdimme työntekijöistämme sekä velvoitteistamme työnantajana vähintään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme ja muita kohtaan niin työtilanteissa kuin ollessamme asiakkaana NoHon ravintoloissa tai käyttäessämme muita henkilöstöetuina tarjottavia palveluita.

Olemme sitoutuneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, joka perustuu ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen orientaatioon, kansalaisuuteen, rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen tai mihinkään muuhun YK:n ihmisoikeusjulistusta rikkovaan määreeseen.  Kaikilla noholaisilla on oikeus turvalliseen ja monimuotoiseen työympäristöön, jossa jokainen voi tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista, pelkäämättä joutuvansa minkäänlaisen kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi.

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Huolehdimme työntekijöiden turvallisuuskoulutuksesta ja ohjeistuksista, ja jokaisella työpaikalla on nimetty työsuojelusta vastaava henkilö, jonka tehtävänä on vastata tiedon välityksestä, koulutuksesta sekä raportoinnista. Jokaisella työntekijällä on niin ikään velvollisuus ilmoittaa huomaamistaan vaarallisista työolosuhteista, jotta ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä.

Kunnioitamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä, emmekä puhu heistä missään tilanteessa tunnistettavasti. Käsittelemme henkilötietoihin liittyvää tietoa asianmukaisesti ja yksityisyyttä koskevia lakeja sekä säännöksiä, kuten GDPR tietosuoja-asetusta noudattaen. Käytämme hallussamme olevaa tietoa vain siihen tarkoitukseen, mihin se on alun perin kerätty ja suojaamme keräämiämme henkilötietoja väärinkäytöksiltä.


YRITTÄJYYS

Kannustamme kaikessa toiminnassa yrittäjämäistä asennetta.

Kaikki laiton toiminta kuten rahanpesu, lahjonta, kiristys, veronkierto, kavaltaminen on ehdottomasti kielletty. Havaitessaan tai epäillessään minkäänlaista laitonta toimintaa, on jokaisella työntekijällä velvollisuus raportoida siitä eteenpäin.

Ravintolatoimialalla ruoka-, juoma- sekä ravintola- ja tapahtumakokemukset ovat liiketoiminnan ytimessä. Työssämme on tavanomaista tarjota ja vastaanottaa ruoka- ja juomatuotteita sekä palveluita osana liikesuhteita. Tämän tyyppinen, maltillinen suhdetoiminta on sallittua, edellyttäen, että paikallisia, olemassa olevia lakeja noudatetaan.

Huolehdimme yrityksen laitteista ja tarvikkeista ja käytämme niitä vain yrityksen toiminnan edistämiseen.

Käsittelemme työtehtävissä saamaamme informaatiota ja luottamuksellista tietoa huolellisesti ja asiaankuuluvalla tavalla. Emme käytä saamiamme tietoja oman edun tavoitteluun, emmekä välitä mitään luottamuksellista tietoa eteenpäin yhtiön sisä- tai ulkopuolella ilman lupaa.

Noudatamme kaikessa viestinnässä ja viestinnän kanavissa, sosiaalinen media mukaan lukien yrityksen viestintä- ja tiedonantopolitiikkaa, sekä yhtenäisiä periaatteita liittyen tiedon luottamuksellisuuteen ja oikeellisuuteen. Yhtiön virallisena puhemiehenä toimii toimitusjohtaja.


LAATU

Meille olennaista on laatu kaikessa mitä teemme.

Ravintolatoiminta on tarkoin säänneltyä ja valvottua. Noudatamme kaikkia tuotteiden turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä lakeja ja suoritamme mittauksia ja tarkastuksia säännöllisesti. Jokaisella NoHo Partnersin ravintolalla on omavalvontasuunnitelma, jota edellytämme noudatettavan.  Käytämme Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ohjeistuksia ja työkaluja omavalvonta-prosessissa.

Tarjoamme laadukkaista ja tuoteturvallisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja voimme tarvittaessa jäljittää raaka-aineiden alkuperän. Suhtaudumme vakavasti asiakkaiden ruoka- ja juoma-allergioihin ja huomioimme ne aina pyydettäessä.


KANNATTAVUUS

Tavoittelemme strategiamme mukaisesti kannattavaa kasvua liiketoiminnassa.

Toimintamme perustuu kilpailulainsäädännön mukaiseen vapaaseen ja avoimeen kilpailuun, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Noudatamme hyvää hallintotapaa. Toimimme avoimesti, emmekä tee sopimuksia, jotka rajoittavat kilpailua, hankintoja tai aiheuttavat vääristymiä markkina-asemaan.

Kaikki noholaiset sitoutuvat pitämään luottamuksellisina NoHo Partnersia koskevat liikesalaisuudet sekä työsuhteen aikana että sen päättymisen jälkeen. NoHo Partnersin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja viestimme yhtiön liiketoiminnasta asianmukaisesti. NoHo Partnersia koskeva sisäpiiriohje koskee kaikkia noholaisia. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on laitonta ja ehdottomasti kielletty.


VASTUULLISUUS

Vastuullinen toiminta on yhteinen asia, joka edellyttää kaikkien sitoutumista.

Vastuullisuus on keskeinen osa kannattavan kasvun strategiaamme. Ohjelmamme painopisteitä ovat kestävät hankinnat, ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuu ihmisistä sekä hyvä hallintotapa. Noudatamme vastuullisuustyön johtamismallia, joka jakautuu strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen tasoon. Jokainen taso määrittelee NoHon työntekijöiden roolin vastuullisuusohjelman toteuttamisessa.


EETTISTEN OHJEIDEN NOUDATTAMINEN JA RAPORTOINTI

Eettisten ohjeiden rikkomukset voivat vahingoittaa yhtiömme mainetta ja estävät meitä toimimasta arvojemme mukaisesti.  Kaikki NoHo Partnersin työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli he työssään huomaavat tai epäilevät eettisten ohjeiden rikkomuksia tai muuta laitonta toimintaa. Ilmoituksen voi tehdä suoraan esihenkilölle, yksikön johtajalle tai henkilöstöjohtajalle. NoHo Partners tarjoaa myös sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille tarkoitetun Whistleblowing -ilmoituskanavan, jonka kautta ilmoituksen voi jättää anonyymisti.

Käsittelemme kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja asianmukaisesti ja ryhdymme tarvittaessa tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisiin kostotoimiin sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat huolensa, ilmoittavat väärinkäytöksistä tai avustavat mahdollisten rikkomusten tutkimuksissa. Hyvässä hengessä ilmoituksen tehnyt henkilö ei kohtaa seuraamuksia NoHo Partnersin osalta, vaikka ilmoitus todettaisiin myöhemmin paikkaansa pitämättömäksi.

Näiden eettisten ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimenpiteisiin kuten irtisanomiseen, muihin seuraamuksiin tai oikeudellisiin toimenpiteisiin.