Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka (pdf)

 

Tässä tiedonantopolitiikassa määritellään NoHo Partners Oyj:n keskeiset periaatteet ja toimintatavat, jotka ohjaavat yhtiön viestintää pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on toimia ohjeena konsernille ja niille, jotka vastaavat sijoittajasuhteista ja viestinnästä.

NoHo Partnersin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 20.12.2022 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tavoitteet ja periaatteet

NoHo Partnersin tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on tasapuolisesti käytössään riittävä, oikea ja olennainen tieto yhtiön rahoitusvälineiden arvon määrittämiseksi, ja varmistaa, että tieto julkistetaan johdonmukaisesti ja viivytyksettä. Yhtiö viestii avoimesti ja selkeästi sekä positiivisista että negatiivisista asioista. Julkistettava tieto on merkityksellistä ja sen avulla pyritään antamaan totuudenmukainen kuva yhtiöstä, sen toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

NoHo Partnersin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. NoHo Partners noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, pörssin sääntöjä ja ohjeita, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Vastuut

Yhtiön edustaminen ja lausunnon antajat

NoHo Partners -konsernin puolesta lausuntoja antavat toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja. Edellä mainitut henkilöt voivat myöntää lausunnonanto-oikeuden muille NoHo Partnersin edustajille tarvittaessa.

Tytäryhtiöiden viestintä on emoyhtiön toimitusjohtajan ja konsernin varatoimitusjohtajan vastuulla. Yksiköiden valitut puhemiehet voivat kuitenkin antaa lausuntoja yhtiöidensä toiminnasta, pois lukien olennaiset yhtiön tulokseen, taloudelliseen tilanteeseen tai tulevaisuuden näkymiin, tai konserniin liittyvät tiedot.

Tiedottamista koskeva päätöksenteko ja valmistelu

Viestinnästä pääomamarkkinaosapuolten kanssa sekä tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä tiedonantopolitiikan mukaisesti vastaavat NoHo Partnersin toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Taloudelliset raportit laatii NoHo Partnersin talousorganisaatio yhdessä sijoittajasuhdetoiminnon ja liiketoimintajohdon kanssa. Pörssitiedotteet sekä niihin liittyvät mahdolliset täydentävät materiaalit laatii sijoittajasuhdetoiminto yhdessä talousorganisaation ja liiketoimintajohdon kanssa.

Toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja hyväksyy kaikki pörssitiedotteet ennen niiden julkaisua. Sijoittajauutiset hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai talousjohtaja. Yhtiön hallitus hyväksyy tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilinpäätöstiedotteet, osa- ja puolivuosikatsaukset ja tulosvaroitukset sekä muuten erityisen merkittävät pörssitiedotteet.

NoHo Partnersin sijoittajasuhdetoiminto vastaa tiedotteiden julkaisusta ja jakelusta Nasdaq Helsingille sekä tärkeimmille tiedotusvälineille.

Tiedonantopolitiikan hyväksyy NoHo Partners Oyj:n hallitus. Toimitusjohtaja voi päättää teknisluontoisista muutoksista tiedonantopolitiikkaan. NoHo Partnersin sijoittajasuhdetoiminto ja lakiasiat arvioivat säännöllisesti tiedonantopolitiikan päivitystarpeen.

Tiedotettavat asiat

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

NoHo Partners julkistaa tietoja taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan tilinpäätöstiedotteessa, vuosikertomuksessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sisältäen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja tilintarkastuskertomuksen. Taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja julkistetaan NoHo Partners -konsernin sekä raportoitavien liiketoimintasegmenttien osalta.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Sisäpiiritieto

NoHo Partners julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan ja perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa ja arvioi tulevaa kehitystään osa- ja puolivuosikatsauksessa. Ohjeistus koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

Esitetyt näkymät perustuvat yhtiön johdon arvion antamisajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa yhtiön hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta. Ohjeistusten tarkoituksena on helpottaa markkinaosapuolia tekemään perusteltuja arvioita yhtiön tulevasta kehityksestä.

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos yhtiö arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, yhtiön aiemmin julkistamasta arviosta tai siitä, mitä yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön hallitus päättää tulosvaroituksen antamisesta, eikä tulosvaroituksen antamista voi lykätä.

Huhut, markkinanäkemykset ja tietovuodot

NoHo Partners ei kommentoi markkinahuhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla kuitenkin voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, yhtiö voi harkita pörssitiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Yhtiö ei myöskään ota kantaa analyytikkojen ennusteisiin. Pyydettäessä NoHo Partners voi tarkastaa analyysin ainoastaan tietojen oikeellisuuden osalta.

Mikäli NoHo Partners Oyj:n tietoon tulee, että yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on ilmaistu kolmannelle taholle, sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan tai sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, yhtiö julkaisee tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Kriisiviestintä

Konsernissa on käytössä poikkeus- ja kriisitilanteiden viestinnän periaatteet ja -ohjeet. Kriisitilanteessa viestinnästä vastaa toimitusjohtaja ja hänen apunaan poikkeustilanteissa toimivat varatoimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt.

Kriisiviestinnän keskeisiin periaatteisiin kuuluvat julkistettavien tietojen oikeellisuuden varmistaminen, avoimuus, nopeus, inhimillisyys sekä mahdollisten viranomaisten viestintäohjeiden noudattaminen.

Hiljainen jakso

NoHo Partners noudattaa kolmenkymmenen päivän hiljaista aikaa (silent period) ennen taloudellisten raporttien julkaisemista. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee tilanne, jossa jokin hiljaisen kauden aikainen tapahtuma vaatii välitöntä tiedottamista tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti, kuten esimerkiksi yhtiökokous.

NoHo Partnersin käyttämät tiedotetyypit ja internetsivut

Pörssitiedotteet

Sisäpiiritiedon ohella NoHo Partners tiedottaa pörssitiedotteilla muun muassa seuraavista asioista:

  • tilinpäätökset, osa- ja puolivuosikatsaukset
  • tulosvaroitukset
  • yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset
  • yhtiöomistusmuutokset (liputukset), johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimet
  • osakeannit, julkiset ostotarjoukset, yhtiön omien osakkeiden hankinta tai luovutus
  • muutokset konsernin johtoryhmässä, hallituksessa tai vastuullisessa tilintarkastajassa
  • osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
  • merkittävät investoinnit, yrityskaupat ja kumppanuudet
  • merkittävät yritys-, rahoitus- ja yhteistoimintajärjestelyt
  • muut konsernin kannalta strategisesti merkittävät tapahtumat

Lisäksi yhtiö julkistaa muut tiedotettavat asiat (esim. yhtiökokouskutsu) pörssin sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti.

NoHo Partners Oyj:n virallinen raportointikieli on suomi, mutta sääntelyn edellyttämät materiaalit julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Sijoittajauutiset

NoHo Partners kertoo sijoittajauutisilla konsernin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle ja muulle pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä. Sijoittajauutiset julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Mediatiedotteet ja sosiaalinen media

NoHo Partnersin ravintolat ja liiketoimintayksiköt julkaisevat yleis-, paikallis- ja/tai ammattimedialle suunnattuja mediatiedotteita, jotka koskevat yksikön omaa toimintaa ja joilla arvioidaan olevan uutisarvoa, erityisesti paikallisesti. Mediatiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti suomeksi tai paikallisella kielellä. Mediatiedotteiden julkaisusta vastaavat liiketoimintayksiköt.

Lisäksi NoHo Partners ja konserniin kuuluvat liiketoimintayksiköt hyödyntävät viestinnässään sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median rooli on tukea muita viestinnän kanavia eikä sosiaalinen media koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon osalta.

Internetsivut

NoHo Partnersia koskevan tiedon pääasiallinen lähde on yhtiön internetsivusto www.noho.fi. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta. Sivustolla ylläpidetään vähintään viiden vuoden arkistoa julkistetuista pörssitiedotteista ja kymmenen vuoden arkistoa taloudellisista ja muista säännöllisistä raporteista.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset

NoHo Partners tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia säännöllisesti. Yhtiö pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Yhtiö voi tarvittaessa järjestää analyytikko- ja/tai mediatilaisuuksia sekä pääomamarkkinapäiviä. Yhtiö voi järjestää puhelimitse tai verkossa seurattavan lähetyksen tilaisuuksista.

Lisäksi NoHo Partners voi osallistua sijoittajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin yhteistyökumppanien, kuten pankkien kanssa. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat NoHo Partnersin julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla olleisiin tietoihin, eikä niissä tuoda esille julkistamatonta yhtiön rahoitusvälineiden arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Sisäpiiriohjeistus

NoHo Partners noudattaa sisäpiirihallinnossaan yhtiön sisäistä sisäpiiriohjetta ja Nasdaq Helsingin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta.

NoHo Partners Oyj:n johtohenkilöt ja taloudelliseen raportointiin osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai kunkin osavuosikatsauksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi yhtiö katsoo henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun. Heidät nimetään yhtiön ylläpitämään erilliseen hankekohtaiseen sisäpiirilistaan.

NoHo Partnersin sisäpiirivastaavaksi ja sisäpiirirekisterin hoitajaksi nimettyjen henkilöiden tiedot löytyvät yhtiön kotisivuilta.