21.2.2014
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj : Restamax konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013

Restamax Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2014 klo 10:00

Restamax konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013

Restamax konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan

Vuosi 2013 lyhyesti
Vuonna 2013 Restamax konsernin liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia. Kasvun taustalla olivat vuonna 2012 tehdyt kasvuinvestoinnit. Vuonna 2013 yhtiö toteutti suunnitelman mukaisen listautumisen Helsingin pörssiin.

Konsernin liikevaihto oli 65,0 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa), kasvua 7,0 prosenttia.

Käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa), laskua 8,0 prosenttia.

Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa), laskua 29,2 prosenttia.

Yhtiön hallitus ehdottaa osinkoa jaettavaksi 0,09 eur osakkeelta.

Loka-joulukuu 2013 lyhyesti
Yleinen taloustilanne on ollut ennakoitua heikompi ja se vaikutti etenkin joulukuun myynteihin. Odotettua heikomman joulukuun takia kannattavuus laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa), laskua 3,9 prosenttia.

Käyttökate oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa), laskua 7,5 prosenttia.

Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), laskua 17,0 prosenttia.

Vuoden 2014 näkymät
Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 68-78 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla ovat 2014 alkuvuonna toteutettu yrityskauppa Hans Välimäen kanssa sekä aiemmin päätetyt laajennushankkeet, jotka toteutuvat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuoden 2013 liikevaihto oli 65,0 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi vuoden 2014 käyttökatteen kasvavan toiminnan laajenemisen ja tehostamisen myötä 10,5-12 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että vuoden 2014 liikevoitto on 5,1-6,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi osakekohtaisen tuloksen kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimitusjohtaja Markku Virtanen:

Vuosi 2013 oli Restamaxin kannalta sekä historiallinen että menestyksekäs ja olenkin siihen erittäin tyytyväinen. Restamaxista tuli viime marraskuussa ensimmäinen suomalainen ravintola-alan pörssiyhtiö. Restamax on kasvuyhtiö ja osakeanti sekä listautuminen olivat oleellinen osa kasvustrategiaamme. Listautuminen ja siihen liittynyt osakeanti mahdollistavat investointeja, jotka tuovat yhtiölle merkittävää kilpailuetua jatkossa. Merkittävä määrä näistä investoinneista toteutuu vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Toimintaympäristö vuonna 2013 oli varsin haasteellinen myös ravintola-alalla. Ravintola-alan kokonaismyynti on viime vuosina kasvanut Suomessa keskimäärin 3-4 prosenttia, eli jonkin verran bruttokansantuotetta voimakkaammin. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa jatkui epävakaana ja kustannusten nousu jatkui, niiden vaikutukset yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään olivat suhteellisen vähäiset. Toimintaympäristöömme vaikuttaa myös merkittävästi Eduskunnassa käytävä keskustelu alkoholilainsäädännöstä. Ravintola-ala on merkittävä työllistäjä Suomessa ja edistää etenkin nuorten työllistymistä. Toivoisinkin, että päättäjät ottaisivat tämän huomioon miettiessään alkoholipoliittisia ja verotuksellisia linjanvetojaan.

Haasteellisesta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta Restamax pystyi ylläpitämään erinomaisen kannattavuuden, joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kannattavuuden yläpuolella. Käyttökatteen lievää laskua selittää tammikuussa 2013 avattu epäonnistunut teatteriravintolakonsepti. Toinen merkittävä syy oli joulukuun juhlakauden odotettua heikompi kysyntä. Ilman näitä tekijöitä käyttökatteemme olisi tarkastelujaksolla ollut edellisvuoden tasolla. Näiden tekijöiden lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet jossain määrin listautumisvalmisteluihin liittyvät panostukset. Kasvuvauhtimme vuonna 2013 oli hieman edellisvuosia rauhallisempaa yhtiön keskittyessä listautumishankkeeseen. Tästä syystä emme toteuttaneet merkittäviä uusia investointeja 2013 aikana.

Vuosi 2014 tulee olemaan Restamaxille jälleen kasvun vuosi. Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden perustana toimivat aktiivinen tuotekehitys ja innovointi, ammattitaitoinen henkilökunta, toimipistetasolle jalkautettu operatiivinen tulosvastuu ja toisaalta toiminnan reaaliaikainen ohjaus ja seuranta. Ostotoimintojen keskittäminen ja henkilöstöresurssien sekä tavaralogistiikan hallinta ovat merkittäviä Restamaxin kannattavuuden ajureita. Yhtiömme pystyy sekä tarjoamaan kattavamman ravintolatarjonnan asiakkailleen, että tehostamaan toimintaansa paikallisesti esimerkiksi markkinoinnin, hankintojen ja henkilöstöhallinnon suhteen. Henkilökohtaisesti minua ilahduttaa myös se, että henkilökuntamme osallistui aktiivisesti yhtiön listautumisantiin. Tämä osoittaa, että Restamaxilla on vahvasti sitoutunut ravintolajohto ja henkilöstö.

Tämä osaava henkilöstö vapautuu nyt vuoden 2013 listautumisprosessista kokonaisuudessaan yhtiön kasvustrategiaa toteuttamaan. Restamaxin toimintamallissa pyritään kehittämään erilaisia ravintolakonsepteja vastaamaan paikallista kysyntää ja tilatarjontaa. Restamaxin laaja ravintolakonseptiportfolio mahdollistaakin entistä suurempien markkinaosuuksien saamisen kullakin paikkakunnalla kuitenkin ketjumaisuutta välttäen. Yhtiön laajasta tarjonnasta muodostuu kokonainen elämysketju, johon kuuluvat kahvila-, ravintola- ja viihdepalvelut aina varhaisesta aamusta myöhäiseen yöhön asti.

Restamax tutkii ja selvittää aktiivisesti yrityskauppojen mahdollisuuksia. Aiomme käyttää listausannissa kerätyn pääoman liiketoiminnan laajentamiseen kasvustrategiaa tukevin yrityskaupoin. Tähtäimessämme on hallituksemme linjaama tavoite, 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2015 loppuun mennessä.

Markku Virtanen
toimitusjohtaja

Avainlukuja
(1 000 euroa)

10-12/13 10-12/12 1-12/13 1-12/12
Liikevaihto 17 947 18 680 65 033 60 773
Käyttökate 3 339 3 611 9 146 9 939
Käyttökate % 18,6% 19,3% 14,1% 16,4%
Liikevoitto 2 041 2 458 4 051 5 719
Liikevoitto % 11,4% 13,2% 6,2% 9,4%
Katsauskauden tulos 1 727 1 732 2 908 3 788
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 556 1 480 2 565 3 076
Määräysvallattomille omistajille 171 252 344 712
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,11 0,15 0,18 0,31
Korolliset nettovelat 6 184 5 982
Nettovelkaantumisaste 21,9% 43,8%
Omavaraisuusaste 60,9% 38,1%Keskeisimmät tunnusluvut

10-12/13 10-12/12 1-12/13 1-12/12
Materiaalikate-% 75,4% 75,6% 73,9% 74,3%
Henkilöstökulut-% (ml. vuokrahenkilöstö) 25,8% 27,0% 30,1% 29,6%
Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,7% 24,2%Liikevaihto ja tulos

Konsernin neljännen neljänneksen 2013 tulos

Restamaxin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa), joka laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos 2013

Restamaxin vuoden 2013 liikevaihto oli 65,0 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa), jossa oli 7,0 prosenttia kasvua edellisvuoteen verrattuna. Käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa). Konsernin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa).

Liikevaihdon kasvun taustalla on valtaosin loppuvuodesta 2012 tehdyt ravintolainvestoinnit, minkä lisäksi kuluneen kesän kysyntä oli hyvällä tasolla. Yhtiön kasvuvauhti on ollut hieman edellisvuosia rauhallisempaa, sillä katsauskauden aikana on keskitytty listautumishankkeeseen, eikä merkittäviä uusia investointeja ole toteuttu.

Käyttökate laski hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Yksittäisenä tekijänä käyttökatteen laskua selittää tammikuussa 2013 avattu teatteriravintolakonsepti, joka ei onnistunut ja jota ilman käyttökate olisi tarkastelujaksolla ollut edellisvuoden tasolla. Tämän lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet jossain määrin myös listautumisvalmisteluihin liittyvät panostukset.

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2013 oli 2,907 tuhatta euroa (12,147 tuhatta euroa).

Restamax ei ole tehnyt merkittäviä yrityskauppoja tai kasvuinvestointeja kuluvan tilikauden aikana, koska yhtiö on keskittynyt listautumisprosessiin.

Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 6,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2012 lopun 6,0 miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut vuonna 2013 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa). Omavaraisuusaste oli 60.9 prosenttia (31.12.2012: 38,1 prosenttia) ja velkaantumisaste 21,9 prosenttia (31.12.2012: 43,8 prosenttia).

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Restamax myi osuutensa Mainostoimisto Fuel Oy:stä elokuussa. Samalla yhtiö solmi vuoteen 2015 kestävän sopimuksen mainostoimiston kanssa.

Yhtiö laajensi toimintaansa Raumalla ja avasi siellä elokuussa Panama Joe -nimisen yökerhon.  Tampereelle avattiin Space Bowling & Billiard -peliravintola syyskuussa 2013.

Yhtiö osti tytäryhtiö Beefmax Oy:stä 24,68 prosenttia omistaneen vähemmistöosakkeenomistajan osakkeet 27.9.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kaupan seurauksena Beefmax Oy:stä tuli konsernin 100 prosenttisesti omistettu tytäryhtiö.

Konsernin tytäryhtiö JVP-Security Oy:n liiketoiminta on myyty 30.9.2013 päivätyllä kauppakirjalla.

Yhtiö avasi Orivedelle Pub Hopeakenkä nimisen ravintolan lokakuussa 2013.

Seinäjoella toimivien Gringos Locos ja Celtic Housen tilat remontoitiin ja tiloissa avattiin marraskuussa Daddy's Diner ja Galaxie Sport & Billiard.

Yhtiö uusi Vantaalla Flamingo keskuksessa olevan yökerhon liikeidean.

Yhtiö listautui marraskuussa 2013 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle päälistalle.

Henkilöstö

Restamax-konserni työllisti 1.1.-31.12.2013 keskimäärin 159 kokoaikaista ja 80 osa-aikaista työntekijää kokoaikaiseksi muunnettuna sekä 203 vuokrattua työntekijää kokoaikaiseksi muunnettuna (1.1.-31.12.2012; 154/72/183). Sesongista riippuen konsernissa työskentelee yhtäaikaisesti noin 700-900 henkilöä.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat ja uudet hankkeet

Yhtiö on solminut uuden panimosopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2014. Uuden sopimuksen vuotuinen tulosvaikutus ennen tuloveroja nykyisillä ostovolyymeillä on noin 800 000 euroa.

Yhtiö avasi Ideaparkissa Lempäälässä uuden Food Park -ravintolakokonaisuuden. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakeskuksessa sijaitsevista ravintolakokonaisuuksista.

Yhtiö uusii alkuvuodesta 2014 Tampereella Hämeenkadulla sijainneen Flame -ravintolan konseptin.

Yhtiö ja Hans Välimäen omistama Hans Välimäki Oy ovat perustaneet yhteisyritys Gastromax Oy:n, jonka omistus jakautuu siten, että Restamax omistaa 70 prosenttia ja Hans Välimäki Oy omistaa 30 prosenttia. Yhteisyritys on ostanut Hans Välimäen eri yhtiöiden kautta osittain omistamat, Helsingissä ja Tampereella huvipuistoissa sijaitsevat Midhill -ravintolat, sekä kahden muun ravintolan liiketoiminnat.

Lahteen suunnitellaan uutta yökerhoa vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Uuteen Lielahtikeskukseen Tampereella avataan ruokaravintolakokonaisuus.

Tampereelle Kirkkokadulle avataan maaliskuussa nuorten yökerho.

Tampereelle Ratinan suvantoon rakennetaan kesäravintola. Ravintolalaivassa tulee olemaan sekä ruoka- että juomakonsepti.

Tampereella 21.2.2014

RESTAMAX OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Markku Virtanen, toimitusjohtaja, puh 0400-836 477

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2013 liikevaihto oli noin 65 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 9 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.