8.7.2014
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRestamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 8.7.2014 klo 12.00

KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.7.2014 alkaen kello 15.00 Tampereen Ravintola Ilonassa osoitteessa Verkatehtaankatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Restamax Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen 2 § Yhtiön toimialaa koskevan muutoksen lisäämällä siihen henkilöstövuokrauspalvelut seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-, vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

7. Hallituksen esitys Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoimintojen pääosan oston vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi

Restamax Oyj ja Staff Invest Oy ovat sopineet yrityskaupasta ("Yrityskauppa"), jonka toteutuminen on ehdollinen sille, että Restamax Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 29.7.2014 vahvistaa ja hyväksyy Yrityskaupan.

Restamax Oyj:n hallitus esittää heinäkuun 29. päivänä 2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa ja hyväksyy hallituksen esityksessä 8.7.2014 kuvatun Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisen Restamax Oyj:n tai sen täysin omistaman tytäryhtiön omistukseen. Restamax Oyj:n hallitus esittää myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin Yrityskauppaan liittyviin tarpeellisiin tai hyväksyttäviin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan Yrityskaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen, jotka hallitus katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi (edellyttäen, että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta Yrityskaupan pääsisältöä).

Hallituksen esitys on julkaistu pörssitiedotteella 8.7.2014 ja se on saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä Restamax Oyj:n pääkonttorissa, osoite Näsilinnankatu 48 E, 33200 Tampere sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 17.7.2014. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 24.7.2014 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Ilmoittautumisaika alkaa 8.7.2014 klo 14.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n internetsivujen www.restamax.fi kautta, kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Näsilinnankatu 48 E, 33200 Tampere, telefaxilla numeroon 03 2123 760 tai puhelimitse ma-pe klo 10.00-15.00 välisenä aikana numeroon 03 2124 151.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Restamax Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Näsilinnankatu 48 E, 33200 Tampere, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 17.7.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.7.2014 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.7.2014 yhteensä 16.379.620 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Tampereella 8.7.2014

Restamax Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.