19.4.2023
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 19.4.2023 klo 12.30

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.4.2023 Tampereella. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osinko

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 24.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingon toisen maksuerän täsmäytys- ja maksupäivä myöhemmin, kuitenkin siten, että osingon toinen erä maksetaan 20.10.2023 mennessä, täsmäytyspäivä viisi arkipäivää ennen maksupäivää.

Hallitus

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Mia Ahlström, Timo Laine, Mika Niemi, Yrjö Närhinen, Petri Olkinuora ja Kai Seikku. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhisen.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi. Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä maksetaan lisäksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 10 §:n (nykyisin ”Varsinainen yhtiökokous”) ensimmäisen kappaleen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n otsikko sekä ensimmäinen kappale kuuluisivat kokonaisuudessaan seuraavasti, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

”10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää Tampereella, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).”

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000 000 osaketta, joka vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.5.2023.

Tampereella 19.4.2023

NoHo Partners Oyj


Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. 044 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. 040 721 5655

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Aasia, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.