Palkka- ja palkkioselvitys 2018

NOHO PARTNERS OYJ

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 25 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten palkkioiksi 10 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkatason. NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtaja Aku Vikströmillä on kiinteän rahapalkan lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: vapaa autoetu, asuntoetu, matkapuhelinetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto.

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin kannustimena tulospalkkio, joka määräytyy seurantajaksona olevan yhtiön tilikauden taloudellisen tuloksen ja tiettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta toimitusjohtajan puolelta kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ja yhtiön puolelta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitusjohtaja on oikeutettu yhtiön maksamaan lisäeläkevakuutukseen. Lisäeläkevakuutus on maksuperusteinen, joten yhtiölle ei voi aiheutua eläkkeestä lisävastuita jo maksetun vakuutusmaksun lisäksi.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavat puhelin- ja muut edut. Lisäksi johtoryhmälle voidaan maksaa lyhyen aikavälin kannustimena tulospalkkiota, joka perustuu hallituksen asettamiin taloudellisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Yhtiön hallitus päättää palkitsemisen yleisistä periaatteista ja toimitusjohtaja yksityiskohdista.

Emoyhtiö NoHo Partners Oyj:n toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat vuonna 2018 (2017) (t€)

Toimitusjohtajan rahapalkka luontaisetuineen 211,7 (199,4)*
Muun johtoryhmät palkat luontaisetuineen 1010,9 (746,8).

*Toimitusjohtaja Juha Helminen 1.1.–31.5.2018, toimitusjohtaja Aku Vikström 1.6.–31.12.2018

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakepohjainen palkkiojärjestelmä

Hallitus päätti 28.11.2018 konsernin avainhenkilöille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä.

Osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää kolme ansaintajaksoa, joista ensimmäinen ansaintajakso on 13 kuukautta aikavälillä 1.12.2018–31.12.2019. Toinen ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2021 ja kolmas ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2022–2023. Hallitus vahvistaa palkkion ansaintakriteerit tavoitetasoineen sekä kohdehenkilöt ennen kunkin ansaintajakson alkua. Mahdollinen osakepalkkio eri ansaintajaksoilta voidaan maksaa osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä. Ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiota hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen sekä työ- tai toimisuhteen jatkumisen perusteella. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään ja heidän palkkio-oikeudestaan siten, että enimmäispalkkiota määritettäessä otetaan huomioon työ- tai toimisuhteen voimassaoloaika. Järjestelmään perustuva osakepalkkio maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan kevään aikana.

Hallituksen päätöksen mukaan ensimmäiseltä ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 214.282 NoHo Partners Oyj:n osaketta Suomen toimintojen liikevoittoprosentin ja ulkomaantoimintojen käyttökatteen tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Ensimmäisellä ansaintajaksolla osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 12 yhtiön johtoryhmään kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta täysimääräisesti uusina osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,1 %.