Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioksi 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten palkkioiksi 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkatason. Restamax Oyj:n toimitusjohtaja Markku Virtasella on kiinteän rahapalkan lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: vapaa autoetu, matkapuhelinetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto.

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin kannustimena tulospalkkio, joka määräytyy seurantajaksona olevan yhtiön tilikauden taloudellisen tuloksen ja tiettyjen operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke-etuja.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavat puhelin- ja muut edut. Lisäksi johtoryhmälle voidaan maksaa lyhyen aikavälin kannustimena tulospalkkiota, joka perustuu hallituksen asettamiin taloudellisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Yhtiön hallitus päättää palkitsemisen yleisistä periaatteista ja toimitusjohtaja yksityiskohdista.