Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

NoHo Partners Oyj:n (”Yhtiö”) palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Valiokunnan vastuulla on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi valiokunta seuraa ja arvioi Yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä ja niiden kehittämistä, sekä avustaa hallitusta ylimmän johdon palkitsemisasioissa.

Valiokunnan kokoonpano

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään yksi hallituksen jäsen, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunnan tehtävät

Valiokunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistella yhtiökokoukselle tehtävä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi;
  • osallistua hallituksen monimuotoisuuden kehittämiseen.

Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon palkitsemisesta
  • valmistelee toimitusjohtajan ja johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät, sekä arvioi ja seuraa niiden kilpailukykyä
  • arvioi toimitusjohtajan ja johdon suoriutumista ja esittää havaintonsa ja mahdolliset suosituksensa hallitukselle
  • valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja esittää sen yhtiökokoukselle
  • valmistelee vuosittaisen palkitsemisraportin

Palkitsemisvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Yhtiön hallitus vastaa valiokunnallekin osoitetuista tehtävistä, eikä valiokunnalla ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Valiokunnan kokoukset ja hallitukselle raportointi

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa valiokunnan puheenjohtajan kutsusta.

Valiokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmistö valiokunnan jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokunta voi harkintansa mukaan kutsua kokouksiin muita henkilöitä, kuten Yhtiön johtoa tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallitus nimittää palkitsemisvaliokunnan sihteerin. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee hallitukselle yhteenvedon jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Lisäksi valiokunnan kokousten pöytäkirjat ja materiaalit asetetaan hallituksen jäsenten saataville.

Palkkio valiokuntatyöskentelystä

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

Palkitsemisvaliokunnasta julkistettavat tiedot

Yhtiö ilmoittaa tilinpäätöksessä ja Yhtiön internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten osallistumisen kokouksiin sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys julkaistaan kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.4.2024.