Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun, 7 §:n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskevan osion mukaisesti. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2015 eräin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty yhtiön internetsivuilla www.restamax.fi.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi ainakin yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, tilintarkastaja, hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan muut hallituksen jäsenet. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, jollei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokous valitsee Restamax Oyj:n hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Restamax Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

HALLITUS

Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, vahvistaa yhtiön strategian, riskienhallinnanperiaatteet ja yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy liiketoimintasuunnitelman sekä päättää merkittävistä investoinneista.

Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, arvopaperipörssin antamia ohjeita, muita viranomaismääräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Restamax Oyj:n hallitukseen viidestä seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus tai yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. Hallituksen kokoonpanossa pyritään jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen ja sukupuoleen siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee Restamaxin liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelliseksi perustaa tarkastus-, nimitys- tai palkitsemisvaliokuntia, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen eivät sitä edellytä.

Vuodesta 2005 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Timo Laine. Hallitustyöskentely järjestetään kulloinkin voimassa olevan hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsenten valinta, toimikausi ja kokoonpano

Yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu Yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteeri sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2017 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Timo Laine, s. 1966, MKT, hallituksen puheenjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 4 698 844 osaketta

Mikko Aartio, s. 1969, yo-merkonomi
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 3 560 163 osaketta

Jarmo Viitala, s. 1960, KTM
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 24 900 osaketta

Petri Olkinuora, s.1957, DI, MBA, hallituksen varapuheenjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 12 500 osaketta

Mika Niemi, s. 1966, merkonomi
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 2 236 789 osaketta

Timo Everi, s. 1963, BBA, eMBA
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Jarmo Viitala, Petri Olkinuora ja Timo Everi. Restamaxin hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuosituksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden tähän enemmistöön kuuluvista on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat riippuvaisia yhtiöstä, joten hallituksen kokoonpano ei vastaa tältä osin listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 10. Perusteluna tälle poikkeamalle on edelleen tilikaudella 2014 toteutettu Rengasravintolat -yrityskauppa ja Mika Niemen toimi Rengasravintolat Oy:n toimitusjohtajana.

Hallituksen kokousten lukumäärä tilikauden aikana oli seitsemäntoista (17) kokousta. Osa kokouksista oli sähköposti- tai puhelinkokouksia.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017:

Timo Laine 17/17
Mikko Aartio 15/17
Jarmo Viitala 14/17
Petri Olkinuora 16/17
Mika Niemi 15/17
Timo Everi 15/17

Hallituksen kokoonpano ei täytä listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaista monimuotoisuutta sitä osin, että hallituksessa olisi edustettuna molemmat sukupuolet. Yhtiön tavoitteena kuitenkin on, että sen hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 25 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio oli 20 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio 10 000 euroa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Restamax Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaa ja päättää hänelle maksettavista korvauksista, eduista sekä toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän vastaa emoyhtiön ja konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 21.5.2017 asti Markku Virtanen. Talousjohtaja Jarno Suominen toimi vt toimitusjohtajana 22.5.2017–31.8.2017. DI Juha Helminen (s. 1977) on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2017 alkaen. Juha Helmisen määräysvaltayhteisö Helvest Oy omisti 31.12.2017 23 400 Restamax Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtaja hoitaa emoyhtiön ja konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivat Restamax Oyj:n sijoittajasuhdeviestintä- ja markkinointifunktiot. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiössä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja toiminnan muutossuunnitelmien käsittely. Johtoryhmä kokoontuu viikoittain.

31.12.2017 konsernin johtoryhmään kuuluivat:

Juha Helminen, s. 1977, toimitusjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 23 400 osaketta

Jarno Suominen, s. 1972, talousjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 249 347 osaketta

Tanja Virtanen, s. 1977, linjajohtaja, ruoka
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 200 osaketta

Paul Meli, s. 1977, linjajohtaja, yökerho ja muu viihde
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 181 670 osaketta

Perttu Pesonen, s. 1976, kehitysjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 80 000 osaketta

Eero Aho, s. 1978, linjajohtaja, ruoka
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta

Miko Helander, s. 1979, linjajohtaja, yökerho ja muu viihde
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 0 osaketta

Tero Kaikkonen, s. 1976, kehitysjohtaja
Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus 100 osaketta

SISÄPIIRIHALLINTO

Restamaxin sisäpiirisäännöt soveltavat Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten ja heidän määräysvallassa olevien yhteisöjen sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien henkilöiden kaupankäynnin yhtiön rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiö on määritellyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi Restamax-konsernissa toimivat henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä johdosta pääsy kaikkeen Restamaxia koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyvän sisäpiiriluettelon lisäksi perustetaan tarvittaessa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Restamax julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan Restamaxia tai sen rahoitusvälinettä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät.

Restamaxilla on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Restamaxin rahoitusvälineillä.

Restamaxin sisäpiirivastaava on talousjohtaja Jarno Suominen.

TARKASTUSTOIMINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee Restamax Oyj:n tilintarkastajan.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila.

Tilintarkastus toteutetaan asianomaisten lakien ja yhtiöjärjestysten mukaan. Käytännön tarkastustoiminta toteutetaan tilikauden aikana liiketoimintaan ja hallintoon kohdistuvina tarkistuksina ja varsinaisena tilinpäätöstarkastuksena tilikauden päätyttyä.

Vuonna 2017 Restamax-konsernin tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 215,9 t€ (vuonna 2016: 204,4 t€) ja muista neuvonta- ja konsultointipalveluista 54,4 t€ (vuonna 2016: 56,2 t€).

SISÄINEN VALVONTA

Restamax Oyj:n sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön omiin sisäisiin toimintatapoihin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintatapoja, järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla yhtiön johto pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan toiminnan.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Restamax Oyj:n hallituksella. Hallitukselle kuuluu ylin vastuu yrityksen visioista, strategisista tavoitteista ja niiden pohjalta asetetuista liiketoiminnallisista tavoitteista. Hallitukselle kuuluu myös ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle valvonnalle.

Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat.

Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation tehtäviin konsernin kaikissa yksiköissä.

Sisäisen valvonnan menetelmät ja toimintatavat

Toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää käytännössä kirjanpito- ja valvontamekanismit. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä sekä tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Toimitusjohtaja valvoo, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa. Konsernin johtoryhmä toteuttaa liiketoiminnan ohjausta ja hallinnon valvontaa konsernin päivittäisessä toiminnassa.

Konsernissa on määritelty selkeät valtuudet sekä investointien että henkilöstöä koskevien asioiden hyväksymisestä. Konsernin johtoryhmän päätehtävät ovat:

1. liiketoiminnan ja talouden valvonta ja
2. investointien, yritysostojen ja ryhmän kannalta merkittävien toiminnan laajentamis- tai supistamissuunnitelmien käsittely.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa kaikki Restamaxin yksiköt ja toiminnot. Sisäisen valvonnan tulee arvioida muun muassa niitä yrityksen johtamis- ja hallintojärjestelmiin, toimintoihin sekä tietojärjestelmiin liittyviä riskiasemia sekä valvontamenettelyiden riittävyyttä ja tehokkuutta, jotka koskevat:

– taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luovuutta ja eheyttä
– toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta
– omaisuuden turvaamista
– lakien, määräysten ja sopimusten noudattamista.

RISKIENHALLINTA

Restamax pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen lainsäädännön ja yhteiskunnallisten velvoitteiden asettamissa puitteissa.

Restamax jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Restamax on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- sekä omaisuusvakuutukset ja omaisuusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot sekä omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Konsernin riskienhallinta ja markkinamuutosten ennakointi muodostavat tärkeän osan johdon jokapäiväistä toimintaa liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Restamax tekee operatiiviseen toimintaansa liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskitekijöiltä parhaalla mahdollisella tavalla.

RAPORTOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää mm. kattavan myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja