Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

NoHo Partners Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen ohjaamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan työtä.

Valiokunnan kokoonpano

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan tilikausittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunnan jäsenillä tulee olla sen tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja kokemus.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla tarkastusvaliokunnan jäsen.

Valiokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunnan rooli on avustaa hallitusta varmistamaan Yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun Yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.

Tarkastusvaliokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle, joka päättää ja vastaa myös valiokunnan työstä.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

 • seurata ja arvioida Yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää sekä käsitellä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset Yhtiön johdon ja ulkoisen tilintarkastajan kanssa ennen niiden jättämistä hallituksen hyväksyttäväksi
 • seurata Yhtiön tilintarkastusta ja käsitellä ja arvioida tilintarkastuksen tulokset ulkoisen tilintarkastajan kanssa
 • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • seurata ja arvioida Yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia Yhtiön kanssa ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja
 • Yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta
 • vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttämisen ja esittämisen arviointi
 • seurata ja arvioida lakisääteisen tilintarkastuksen riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja
 • lakien ja määräysten noudattamisprosessien arviointi
 • käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sekä niitä koskevat politiikat ja periaatteet
 • huolehtia muista hallituksen määräämistä tehtävistä

Valiokunnan kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ennen yhtiön osavuosi- tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja päättää kokousten esityslistan keskusteltuaan asiasta ensin yhtiön johdon kanssa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat jäsenten lisäksi läsnä yhtiön talousjohtaja, joka esittelee asiat tarkastusvaliokunnalle ja toimii kokouksen sihteerinä. Lisäksi tarkastusvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa harkintansa mukaan myös toimitusjohtajan tai muita yhtiön johdon edustajia sekä yhtiön tilintarkastajan.

Tarkastusvaliokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää jokaisesta valiokunnan kokouksesta raportin Yhtiön hallitukselle.

Palkkio valiokuntatyöskentelystä

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

Tarkastusvaliokunnasta julkistettavat tiedot

Yhtiö ilmoittaa tilinpäätöksessä ja yhtiön internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten osallistumisen kokouksiin sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys julkaistaan kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.5.2022.