Palkitsemisraportti 2021

NOHO PARTNERS OYJ

PALKITSEMISRAPORTTI 2021

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla www.noho.fi.

NoHo Partners Oyj:n palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimisopimuksen keskeisille ehdoille. Yhtiön palkitsemispolitiikka koskee yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa.

Palkitsemispolitiikan mukainen palkitseminen koostuu seuraavista osista:

  • peruspalkka ja työsuhde-etuudet, joissa yhtiö noudattaa paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä
  • lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta
  • pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä, joka on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Pitkän aikavälin kannustimilla pyritään sitouttamaan johtoa sekä yhdenmukaistamaan heidän etunsa yhtiön osakkeenomistajien edun kanssa.

Palkitsemisen kehittyminen suhteessa yhtiön taloudelliseen kehitykseen

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti osa toimitusjohtajan palkitsemisesta muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, jotka ovat yhteydessä liiketoiminnan tulokseen.

Palkitsemisen kehittyminen (1 000 €)

2017 2018 2019 2020 2021
Hallituksen vuosipalkkiot 85,0 87,7 93,5 134,0 150,0
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot 199,4 211,7 294,1 474,7 310,8
Keskimääräinen palkkakehitys / henkilö 31,8 33,4 34,2 33,8 29,7

Yhtiön keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana. Toimitusjohtajan 2021 vuosipalkkio sisältää 0,0 t€ 31.12.2020 päättyneeltä ansaintajaksolta vuonna 2021 maksettua osakepalkkiojärjestelmän palkkiota.

Yhtiön taloudellinen kehitys (1 000 €)

2017 2018 2019 2020 2021
Konsernin liikevaihto 185 856 209 627 272 820 156 771 186 069
Konsernin liiketulos 10 767 15 658 30 551 -23 880 -898

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen perusteella. Päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta on perustuttava yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti 21.4.2021 hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi palkkioksi 40.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.2021 – 31.12.2021 (1 000 €)

  Vuosipalkkiot Muut taloudelliset etuudet Yhteensä
Timo Laine (hallituksen puheenjohtaja) 40,0 105,8* 145,8
Petri Olkinuora (hallituksen varapj.) 30,0      0,0 30,0
Mika Niemi (hallituksen jäsen) 20,0      0,0 20,0
Mia Ahlström (hallituksen jäsen) 20,0      0,0 20,0
Saku Tuominen (hallituksen jäsen) 20,0      0,0 20,0
Tomi Terho (hallituksen jäsen) 20,0      0,0 20,0
Yhteensä 150,0 105,8 255,8

*) Konsulttipalkkio.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituspalkkioita makseta osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen ja muiden lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisen mukaan määräytyvästä suoritepalkkiosta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen pitkän aikavälin palkitseminen voi muodostua myös osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Aku Vikström ja toimitusjohtajan sijaisena, varatoimitusjohtajana Jarno Suominen.

Kiinteä palkanosa

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kiinteä palkanosa koostuu kuukausipalkasta ja luontaiseduista. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka vuonna 2021 luontaisedut mukaan lukien oli 280,8 t€. Toimitusjohtajan sijaisen kiinteä vuosipalkka 2021 luontaisedut mukaan lukien oli 192,5 t€.

Lyhyen aikavälin suoritepalkkio

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2021 tulospalkkio 30 t€ vuodelta 2020. Toimitusjohtajan kiinteän ja muuttuvan palkan osien suhde oli tilikaudella 90/10.

Toimitusjohtajan sijaiselle maksettiin vuonna 2021 tulospalkkio 30 t€ vuodelta 2020. Toimitusjohtajan sijaisen kiinteän ja muuttuvan palkan osien suhde oli tilikaudella 87/13.

Vuodelta 2021 toimitusjohtajalle maksetaan lyhyen aikavälin suoritepalkkiota 50 t€ ja toimitusjohtajan sijaiselle 40 t€. Suoritepalkkiot erääntyvät maksettavaksi tilikauden päättymisen jälkeen.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat yhtiön osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Vuonna 2021 ei osakepalkkioita maksettu.