Palkitsemisraportti 2020

NOHO PARTNERS OYJ

PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla www.noho.fi.

NoHo Partners Oyj:n palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimisopimuksen keskeisille ehdoille. Yhtiön palkitsemispolitiikka koskee yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa.

Palkitsemispolitiikan mukainen palkitseminen koostuu seuraavista osista:

  • peruspalkka ja työsuhde-etuudet, joissa yhtiö noudattaa paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä
  • lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta
  • pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä, joka on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Pitkän aikavälin kannustimilla pyritään sitouttamaan johtoa sekä yhdenmukaistamaan heidän etunsa yhtiön osakkeenomistajien edun kanssa.

Palkitsemisen kehittyminen suhteessa yhtiön taloudelliseen kehitykseen

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti osa toimitusjohtajan palkitsemisesta muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, jotka ovat yhteydessä liiketoiminnan tulokseen.

Palkitsemisen kehittyminen (1 000 €)

2016 2017 2018 2019 2020
Hallituksen vuosipalkkiot 83,8 85,0 87,7 93,5 134,0
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot 156,1 199,4 211,7 294,1 474,7
Keskimääräinen palkkakehitys / henkilö 32,6 31,8 33,4 34,2 33,8

Yhtiön keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana. Toimitusjohtajan 2020 vuosipalkkio sisältää 194,8 t€ 31.12.2019 päättyneeltä ansaintajaksolta vuonna 2020 maksettua osakepalkkiojärjestelmän palkkiota.

Yhtiön taloudellinen kehitys (1 000 €)

2016 2017 2018 2019 2020
Konsernin liikevaihto 130 072 185 856 209 627 272 820 156 771
Konsernin liiketulos 8 998 10 767 15 658 30 551  -23 880 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen perusteella. Päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta on perustuttava yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti 16.6.2020 hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi palkkioksi 40.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.2020 – 31.12.2020 (1 000 €)

Vuosipalkkiot Muut taloudelliset etuudet Yhteensä
Timo Laine (hallituksen puheenjohtaja) 36,5 105,8* 142,3
Petri Olkinuora (hallituksen varapj.) 27,5      0,0 27,5
Mika Niemi (hallituksen jäsen) 17,5      0,0 17,5
Mia Ahlström (hallituksen jäsen) 17,5      0,0 17,5
Saku Tuominen (hallituksen jäsen) 17,5      0,0 17,5
Tomi Terho (hallituksen jäsen) 17,5      0,0 17,5
Yhteensä 134,0 105,8 239,8

*) Konsulttipalkkio.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituspalkkioita makseta osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen ja muiden lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisen mukaan määräytyvästä suoritepalkkiosta. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen pitkän aikavälin palkitseminen voi muodostua myös osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Aku Vikström ja toimitusjohtajan sijaisena, varatoimitusjohtajana Jarno Suominen 1.1.2020 alkaen.

Kiinteä palkanosa

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kiinteä palkanosa koostuu kuukausipalkasta ja luontaiseduista. Toimitusjohtajan vuosipalkka vuonna 2020 luontaisedut mukaan lukien oli 279,9 t€. Toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkka 2020 luontaisedut mukaan lukien oli 193,7 t€.

Lyhyen aikavälin suoritepalkkio

Vuodelta 2020 toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetaan lyhyen aikavälin suoritepalkkiota 30 t€, joka erääntyy maksettavaksi tilikauden päättymisen jälkeen.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat yhtiön osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Ansaintajaksolta 1.12.2018 – 31.12.2019 palkkio maksettiin vuonna 2020. Toimitusjohtajalle maksettiin palkkiota 194,8 t€ (sisältäen 16.446 yhtiön osaketta) ja toimitusjohtajan sijaiselle 168,9 t€ (sisältäen 14.253 yhtiön osaketta).