Hallituksen valiokunnat

NoHo Partnersin hallituksen valiokuntia ovat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja selkeyden. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Kai Seikku ja jäseninä Petri Olkinuora ja Timo Mänty. 

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta ylimmän johdon palkitsemisasioissa, ja sen vastuulla on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi valiokunta seuraa ja arvioi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä ja niiden kehittämistä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Timo Mänty ja jäseninä Maarit Vannas ja Timo Laine.