Hallituksen valiokunnat

NoHo Partnersin hallituksen valiokuntia ovat tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja selkeyden. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Kai Seikku ja jäsenenä Petri Olkinuora. 

Tarkastusvaliokunnan kokoonpanon osalta yhtiö poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15, joka edellyttää, että valiokunnassa on kolme jäsentä. Yhtiö katsoo, että riittävä asiantuntemus tarkastusvaliokunnan osalta on turvattu kahdella jäsenellä. Valiokunta voi halutessaan hakea näkemyksiä myös valiokunnan ulkopuolelta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa, ja sen vastuulla on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi valiokunta seuraa ja arvioi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä ja niiden kehittämistä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Yrjö Närhinen ja jäseninä Timo Laine ja Mia Ahlström.