26.4.2017
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.4.2017 klo 17.00

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.4.2017 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 10.5.2017. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 28.4.2017 ja osingonmaksupäivä 10.5.2017.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi uudelleen kaikki nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Jarmo Viitalan, Mika Niemen ja Timo Everin. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 1 500 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2017 viimeistään 10.5.2017.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi