27.11.2018
Pörssitiedotteet

Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.11.2018 klo 8.00

KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.12.2018 alkaen kello 15.00 Tampere-talossa osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan kello 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Restamax Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on NoHo Partners Oyj, englanniksi NoHo Partners Plc ja kotipaikka Tampere.

Hallituksen perusteluna toiminimen muutokselle on se, että uusi toiminimi kuvaa ja viestii paremmin Restamaxin ja Royal Ravintoloiden yrityskaupan tuloksena muodostuneen yhtiön keskeisiä toimintamalleja, tavoitteita, mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Restamax Oyj:n osakkeenomistajat Laine Capital Oy, PIMU Capital Oy ja Mika Niemi, jotka edustavat noin 55,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ja tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Restamax Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi, ja ovat osakkeenomistajien nähtävinä Restamax Oyj:n pääkonttorissa, osoite Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere.

Päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.12.2018. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 14.12.2018 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa 28.11.2018 kello 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n internetsivujen www.noho.fi kautta, kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere tai puhelimitse ma-pe kello 10.00-16.00 välisenä aikana numeroon 010 4233 204.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Restamax Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.12.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.12.2018 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 18.892.347 osaketta ja ääntä, ja sen tytäryhtiön hallussa on 43.500 Restamax Oyj:n omaa osaketta.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Tampereella 27.11.2018

Restamax Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllistää tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää. Restamax muuttaa nimensä NoHo Partners Oyj:ksi vastaamaan tulevaisuuden tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan entistä paremmin. Nimenmuutos astuu voimaan joulukuussa 2018.

Restamax-yrityssivut: www.noho.fi
Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi
Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi