10.4.2024
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 10.4.2024 klo 12.20

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2024 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Lisäksi kokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavilla päätöksillä.

Osinko

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 euroa (0,40) osaketta kohden. Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 16.5.2024.

Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 15.8.2024.

Kolmas erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.11.2024.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Männyn.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä maksetaan lisäksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan, yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ernst & Young Oy valittiin toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000 000 osaketta, joka vastaa noin 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin 1,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Lisätietoja
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 760 0794

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock’s & Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370 miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.