24.4.2019
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.4.2019 klo 16.50

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.4.2019 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 9.5.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osingonmaksupäivä 9.5.2019.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Mika Niemen, Tomi Terhon ja Saku Tuomisen sekä uutena jäsenenä Mia Ahlströmin. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 2 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2019 viimeistään 8.5.2019.

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, Noho Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj
 on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi