27.4.2022
Pörssitiedotteet

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.4.2022 klo 12.30

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.4.2022 Tampereella. Kokouspaikalla osallistumisen lisäksi osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta sekä esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista yhtiön internetsivujen välityksellä. Osakkeenomistajilla oli lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. 

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous päätti, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi ja Mia Ahlström, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhisen.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20.000 euroa.

Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisiä valiokuntia, valiokuntatyöstä maksetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 400 euroa.

Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,6 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281.828 osaketta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 viimeistään 11.5.2022.


Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.