16.2.2023
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022: Ennätysten vuosi – yhtiö palaa vahvaksi osingonmaksajaksi

NoHo Partners Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2023 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022: Ennätysten vuosi – yhtiö palaa vahvaksi osingonmaksajaksi

LOKA–JOULUKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 26,7 prosenttia ja oli 88,1 (69,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 26,3 prosenttia ja oli 8,5 (6,7) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto-% oli 9,6 % (9,6 %).
 • Tulos laski 78,3 prosenttia ja oli 0,7 (3,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi varoiksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta johtuneella 2,9 miljoonan euron käyvän arvon alentumisella oikaistu tulos oli 3,6 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos laski 108,0 prosenttia ja oli -0,01 (0,08) euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa.
 • Operatiivinen käyttökate kasvoi 17,3 prosenttia ja oli 11,5 (9,8) miljoonaa euroa.

TAMMI–JOULUKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 68,1 prosenttia ja oli 312,8 (186,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 3621,5 prosenttia ja oli 31,6 (-0,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto-% oli 10,1 % (-0,5 %).
 • Tulos kasvoi 147,3 prosenttia ja oli 4,9 (-10,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi varoiksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta johtuneella 10,4 miljoonan euron käyvän arvon alentumisella oikaistu tulos oli 15,2 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 113,2 prosenttia ja oli 0,07 (-0,55) euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa.
 • Operatiivinen käyttökate kasvoi 268,1 prosenttia ja oli 41,6 (11,3) miljoonaa euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA

milj. euroaQ4 2022Q4 2021Muutos, %Q1–Q4 2022Q1–Q4 2021Muutos, %
Liikevaihto88,169,526,7312,8186,168,1
Operatiivinen käyttökate11,59,817,341,611,3268,1
Liikevoitto8,56,726,331,6-0,93 621,5
Liikevoitto, %9,69,6 10,1-0,5 
Tilikauden tulos0,73,3-78,34,9-10,3147,3
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa-0,010,08-108,00,07-0,55113,2
Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos0,14  0,56  
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta   121,0151,9-20,4
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %   135,1203,1 
Oikaistu omavaraisuusaste, %   29,124,0 
Materiaalikate, %76,575,9 75,374,4 
Henkilöstökulu, %32,935,5 33,236,0 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

TULOSOHJEISTUS 16.2.2023 ALKAEN

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

STRATEGIAKAUDEN 2022-2024 TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin ohjeistustaan seuraavasti:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Aiempi pitkän aikavälin ohjeistus oli:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa osinkoa strategiakauden 2022–2024 aikana.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä yleinen kustannustason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla aktiivisesti operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelua, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2023.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Ravintolapalveluiden kysyntä on tavanomaisesti vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko yhdessä laajan portfolion kanssa suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

OSINKO 

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 111 470 394,44 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on 2 872 271,54 euroa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa (0,00) osaketta kohden.

Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 24.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 20.10.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 13.10.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2022 yhtiöllä oli 20 699 801 osaketta.

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

NoHo Partnersin vuosi 2022 oli liikevoiton osalta yhtiön historian paras. Pystyimme palaamaan kahden vaikean pandemiavuoden jälkeen 2024 strategian tavoitevauhtiin ja saavuttamaan ensimmäistä kertaa yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin koko vuoden liikevoiton ollessa 31,6 miljoonaa euroa ja 10,1 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulokseen vaikutti negatiivisesti Eezy Oyj:n markkina-arvon laskusta johtunut 10,4 miljoonan euron suuruinen, rahoituskuluihin kirjattu käyvän arvon alentuminen.

Kannattavuuden selkeän tasonnoston takana ovat rakenteelliset muutokset, joita yhtiö on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana. Ravintolaportfoliomme on nyt monipuolinen ja kannattava, ja siihen sitoutuvat investoinnit terveellä tasolla. Toinen merkittävästi kannattavuuteen vaikuttava tekijä on se operatiivinen huippuosaaminen, jota ravintoloidemme päälliköt toteuttavat työssään joka päivä. Tehdyt rakenteelliset muutokset yhdessä kiinteiden kulujen ja poistotason alentumisen kanssa takaavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen myös tulevaisuudessa.

Normalisoituneen käyttöpääoman tilanteen ja vahvan kassavirran turvin olemme tilikaudella pystyneet lyhentämään pandemian aikana otettuja lainoja 26 miljoonalla eurolla. Näin on myös saavutettu tavoitetaso nettovelan ja käyttökatteen suhteessa, nettovelan oltua vuoden lopussa 121 miljoonaa euroa ja alle 3 kertaa vuotuisen käyttökatteen.

Hyvä tuloksentekokyky ja vahvempi taloudellinen asema mahdollistavat sekä investoinnit kasvuun että osingon maksamisen osakkeenomistajille. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa osakkeelta ja osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Ravintolamarkkina on kehittynyt positiivisesti vuoden 2022 aikana. Markkinalle tulee jatkuvasti uusia kuluttajia niin nuorista kuin eläkkeelle siirtyvistä ikäluokista. Ravintoloissa ruokailleiden osuus ja nautittujen aterioiden lukumäärän keskiarvo jatkoivat selkeätä kasvuaan (ravintolaruokailun trenditutkimus 2022). Vuoden 2022 lopun ja vuoden 2023 alun perusteella ravintolakulttuurin kehitys on ollut positiivista huolimatta ostovoiman kohdistuneista paineista. Tammikuun 2023 liikevaihto ylitti ennusteemme kasvaen 23 prosenttia pandemiaa edeltäneestä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Ravintoloiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, erityisesti viikonloppuisin. Olemme onnistuneet selättämään raaka-aineisiin kohdistuneen inflaation oikea-aikaisilla toimenpiteillä. Vuoden 2022 materiaalikate on noussut 74,3 prosentista 75,3 prosenttiin vuoteen 2019 verrattuna.

Jatkamme kannattavan kasvustrategian edistämistä. Ohjeistamme yli 350 miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalia vuonna 2023. Tavoitteena on lisäksi pitää nettovelkamme alle 3 kertaa vuotuisen käyttökatetason ja palata kasvavan osingon maksuun.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partnersin kasvustrategia keskittyy kolmelle painopistealueelle:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin (50 miljoonan euron kasvutavoite) 
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen Suomessa (30 miljoonan euron kasvutavoite)
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet (30 miljoonan euron kasvutavoite)

Vuoden 2022 aikana yhtiö jatkoi ravintolaportfolionsa kehittämistä ja kasvustrategiansa toteuttamista tekemällä yritysostoja Suomessa ja Norjassa. Kun Norjassa palattiin normaaliolosuhteisiin pandemiavuosien jälkeen, yhtiö joutui keskittymään portfolion huoltoon, jonka seurauksena yritysostoin tapahtuvan kasvustrategian edistäminen viivästyi.

Fast food -yksiköiden kuten Friends & Brgrs ja Hook-ketjujen osalta yhtiö jatkoi liiketoimintansa skaalaamista. Suomessa avattiin yhteensä 8 uutta ravintolaa tilikauden aikana ja vuonna 2023 skaalaamista on tarkoitus kiihdyttää edelleen.

Suurten kaupunkihankkeiden osalta 30 miljoonan euron strateginen tavoite saavutettiin alkuvuodesta 2023 Helsingin Messukeskuksen kanssa allekirjoitetun strategisen yhteistyösopimuksen myötä. Yhtenä Suomen suurimmista ravintolakokonaisuuksista Messukeskus vertautuu monipuolisuudellaan Tampereen Nokia Arenaan ja loppuvuodesta 2023 Helsingin ydinkeskustaan valmistuvaan neljän ravintolan kokonaisuuteen, Helsingin Kulttuurikasarmiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka–joulukuussa 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 26,7 prosenttia 88,1 (69,5) miljoonaan euroon. Kasvua oli 17,2 prosenttia Covid-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukaudesta. Operatiivinen käyttökate kasvoi 17,3 prosenttia 11,5 (9,8) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 8,5 (6,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,6 (9,6) prosenttia. Tulos loka–joulukuussa oli 0,7 (3,3) miljoonaa euroa, mihin vaikutti negatiivisesti rahoituseriin kirjattu 2,9 miljoonan euron käyvän arvon alennus, joka johtui myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta alle kirjanpitoarvon.

Tammi–joulukuussa 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 68,1 prosenttia 312,8 (186,1) miljoonaan euroon. Alkuvuonna 2022 Covid-19-pandemian vuoksi rajoitetusta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kasvua oli 14,6 prosenttia vuoden 2019 vertailukaudesta. Operatiivinen käyttökate kasvoi 268,1 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 41,6 (11,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 31,6 (-0,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,1 (-0,5) prosenttia. Tilikauden tulos oli 4,9 (-10,3) miljoonaa euroa, mihin vaikutti negatiivisesti rahoituseriin kirjattu 10,4 miljoonan euron käyvän arvon alennus, joka johtui myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta alle kirjanpitoarvon.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Toimialan työvoimapulasta huolimatta yhtiö onnistui myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkaan operatiivisen ohjauksen myötä henkilöstökulut ovat pysyneet kilpailukykyisellä tasolla.

RAPORTOITAVAT LIIKETOIMINTASEGMENTIT

NoHo Partnersin liiketoiminta muodostuu 1.1.2022 alkaen kahdesta erikseen raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: 

 • Suomen liiketoiminta
 • Kansainvälinen liiketoiminta 

Liiketoimintasegmentit jakautuvat edelleen liiketoiminta-alueisiin, joista yhtiö raportoi liikevaihdon. Suomen liiketoimintaan lukeutuu kolme liiketoiminta-aluetta: ruoka-, viihde- ja fast food -ravintolat. Kansainväliseen liiketoimintaan lukeutuu kaksi liiketoiminta-aluetta: Norja ja Tanska.

SUOMEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroaQ4 2022Q4 2021Q1–Q4 2022Q1–Q4 2021
Liikevaihto71,456,2251,2158,1
Operatiivinen käyttökate10,67,134,89,3
Liikevoitto8,45,228,31,0
Liikevoitto, %11,89,211,30,6
Materiaalikate, %76,976,975,374,6
Henkilöstökulu, %32,535,032,834,7

Loka–joulukuussa 2022 Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 26,9 prosenttia 71,4 (56,2) miljoonaan euroon ja 18,9 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Operatiivinen käyttökate oli 10,6 (7,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto loka–joulukuussa oli 8,4 (5,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,8 (9,2) prosenttia.

Tammi–joulukuussa 2022 Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 59,0 prosenttia 251,2 (158,1) miljoonaan euroon. Vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia. Suomessa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin maaliskuussa 2022. Operatiivinen käyttökate oli 34,8 (9,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 28,3 (1,0) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,3 (0,6) prosenttia.

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroaQ4
2022
Q4
2021
Q1–Q4 2022Q1–Q4 2021
Liikevaihto16,713,361,628,0
Operatiivinen käyttökate0,92,76,82,0
Liikevoitto0,11,53,4-1,9
Liikevoitto, %0,711,55,5-6,6
Materiaalikate, %74,772,075,373,4
Henkilöstökulu, %34,437,735,143,7

Loka–joulukuussa 2022 liikevaihto kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvoi 25,8 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 16,7 (13,3) miljoonaan euroon ja 10,6 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Operatiivinen käyttökate oli 0,9 (2,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,1 (1,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 0,7 (11,5) prosenttia, sisältäen kolmen kannattamattoman Norjan yksikön liiketoiminnan alasajosta sekä alaskirjauksesta aiheutuneet 0,8 miljoonan euron kulut. Vertailukauden liikevoittoa paransivat vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle vahvistuneet Covid-19-pandemiaan liittyneet valtiontuet.

Tammi–joulukuussa 2022 liikevaihto kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvoi 119,8 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 61,6 (13,3) miljoonaan euroon ja 42,0 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Norjassa ja Tanskassa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin helmikuussa 2022. Operatiivinen käyttökate oli 6,8 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,4 (-1,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 5,5 (-6,6) prosenttia.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

9.6.2022 julkaistun organisaatiomuutoksen mukaisesti yhtiö käyttää jatkossa Fast casual -liiketoiminnasta termiä Fast food -liiketoiminta. Liiketoiminta-alueen yksikköjaottelua on tarkennettu uuden rakenteen mukaisesti ja tämä on huomioitu myös vertailutiedoissa.

SUOMEN LIIKETOIMINTAQ4 2022Q4 2021Q1–Q4 2022Q1–Q4 2021
Ruokaravintolat    
Liikevaihto, milj. euroa33,427,2112,272,7
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %38,039,135,939,1
Liikevaihdon muutos, %22,8-54,4-
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä93969396
     
Viihderavintolat    
Liikevaihto, milj. euroa26,419,697,250,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %29,928,231,127,2
Liikevaihdon muutos, %34,5-91,9-
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä71727172
     
Fast food -ravintolat    
Liikevaihto, milj. euroa11,69,441,934,8
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %13,113,613,418,7
Liikevaihdon muutos, %22,8-20,6-
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä52455245
     
Yhteensä, milj. euroa71,456,2251,2158,1


KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTAQ4 2022Q4 2021Q1–Q4 2022Q1–Q4 2021
Norja    
Liikevaihto, milj. euroa10,78,839,716,8
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %12,212,612,79,0
Liikevaihdon muutos, %22,1-136,1-
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä21212121
     
Tanska    
Liikevaihto, milj. euroa6,04,521,911,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %6,86,57,06,0
Liikevaihdon muutos, %33,0-95,3-
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä19191919
     
Yhteensä, milj. euroa16,713,361,628,0

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa oli 70,5 (45,0) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman muutos 4,3 miljoonaa euroa. Sekä käyttöpääomassa huomioitavat saatavat että velat ovat katsauskauden aikana liikevaihdon myötä kasvaneet, mutta kokonaisuudessaan käyttöpääomassa ei ole olennaista muutosta katsauskauden alkuun verrattuna.

Investointien nettorahavirta tammi–joulukuussa oli -16,4 (-4,7) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun investoinnit Suomessa sisältävät muun muassa kuuden Friends & Brgrs -ravintolan ja Café Savoyn avaukset, ravintola Sea Horsen yrityskaupan ja ravintola Origon ja Fat Lizardin liiketoimintakaupat. Norjassa investointeihin sisältyvät muun muassa Postkontoret- ja Laboratoriet Skøyen -ravintoloiden hankinnat. Investointien nettorahavirta sisältää myös 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -55,4 (-37,1) miljoonaa euroa, mikä sisältää 21,5 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä. Rahoituksen rahavirtaan sisältyy myös Tesi-järjestelyyn liittyvä 1,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksu.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laskivat tammi–joulukuun aikana 30,9 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden lopussa 121,0 miljoonaa euroa. Laskua selittävät sekä vahva tulos että toukokuussa toteutunut Tesi-vaihtovelkakirjalainan järjestely, jossa nettovelka pieneni yli 10 miljoonalla eurolla. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laski tilikauden alun 203,1 prosentista 135,1 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut tammi–joulukuussa olivat 23,2 (12,5) miljoonaa euroa, mikä sisältää 10,4 miljoonaa euroa myytäviin varoihin luokitellut Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta kirjattua kulua. IFRS 16 -korkokuluja tammi-joulukuulta on kirjattu yhteensä 7,4 (5,9) miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

NoHo Partners Helsingin Messukeskuksen pääravintoloitsijaksi

18.1.2023 NoHo Partners tiedotti, että yhtiö on valittu Helsingin Messukeskuksen pääravintoloitsijaksi 1.7.2023 alkaen. Messukeskus on Suomen suurin messu-, kokous- ja kongressikeskus, jonka järjestämissä kotimaisissa sekä kansainvälisissä tapahtumissa vierailee vuosittain noin miljoona kävijää. Messukeskuksen ravintolatoiminnan kokonaismyynti on noin 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Tammikuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi noin 22,7 miljoonaan euroon

NoHo Partnersin liikevaihto tammikuussa 2023 oli noin 22,7 (6,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 236 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Tammikuussa vuonna 2022 yhtiö toimi tiukasti rajoitetussa tai suljetussa liiketoimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa Covid-19-pandemiasta johtuen. Pandemiaa edeltäneestä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta liikevaihto kasvoi 23 prosenttia.

16.2.2023 alkaen NoHo Partners tulee julkaisemaan osavuosikatsausten yhteydessä alkaneen kvartaalin ensimmäisen kuukauden konsernitason liikevaihtotiedot. Tavoitteena on palvella sijoittajia paremmin ajantasaisella ja läpinäkyvällä sijoittajaviestinnällä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2023

NoHo Partners Oyj julkistaa vuoden 2023 taloudelliset katsauksensa seuraavasti:

 • osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 9.5.2023
 • puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta tiistaina 8.8.2023
 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 7.11.2023

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 19.4.2023.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 16.2.2023. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella, 16.2.2023

NOHO PARTNERS OYJ 
Hallitus

Lisätietoja: 

Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. 044 235 7817 
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655 
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376

NoHo Partners Oyj 
Hatanpään valtatie 1 B 
33100 Tampere 

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Tiedotteen liitetiedostot