9.5.2023
Pörssitiedotteet

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2023: Vahva vuoden alku – ennätysputki jatkuu

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 9.5.2023 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2023: Vahva vuoden alku – ennätysputki jatkuu

TAMMI–MAALISKUU 2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 56,5 prosenttia ja oli 75,9 (48,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 554,6 prosenttia ja oli 5,9 (-1,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto-% oli 7,8 % (-2,7 %).
 • Tulos kasvoi 168,7 prosenttia ja oli 2,4 (-3,6) miljoonaa euroa. Eezy Oyj:n osakkeen kurssimuutoksella oikaistu tulos oli 1,8 miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 150,8 prosenttia ja oli 0,09 (-0,18) euroa. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa.
 • Operatiivinen käyttökate kasvoi 654,7 prosenttia ja oli 8,1 (1,1) miljoonaa euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

AVAINLUKUJA

milj. euroaQ1 2023Q1 2022Muutos, %Q1–Q4 2022
Liikevaihto75,948,556,5312,8
Operatiivinen käyttökate8,11,1654,741,6
Liikevoitto5,9-1,3554,631,6
Liikevoitto, %7,8-2,7 10,1
Tilikauden tulos2,4-3,6168,74,9
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa0,09-0,18150,80,07
Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,06-0,20 0,56
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta117,6148,7-20,9121,0
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %131,4208,0 135,1
Oikaistu omavaraisuusaste, %29,523,1 29,1
Materiaalikate, %75,174,1 75,3
Henkilöstökulu, %33,237,8 33,2

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

TULOSOHJEISTUS 16.2.2023 ALKAEN

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

STRATEGIAKAUDEN 2022-2024 TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö pitkän aikavälin ohjeistus kuuluu seuraavasti:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen sekä yleinen kustannustason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla aktiivisesti operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelua, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2023.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Ravintolapalveluiden kysyntä on tavanomaisesti vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko yhdessä laajan portfolion kanssa suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi alkoi vahvasti, kun kausiluonteisesti heikoimmalla neljänneksellä saavutettiin erinomainen 7,8 prosentin liikevoittomarginaali. Tämä on yhtiön historian korkein kannattavuustaso tällä kvartaalilla. Kyseessä on samalla neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jonka aikana absoluuttinen ja suhteellinen kannattavuus paranivat. Positiivisen tuloskehityksen takana on kolme keskeistä ajuria. Näistä tärkeimpänä ovat rakenteelliset muutokset portfoliossa. Lisäksi tulevat yhtiön joustava toimintamalli, jonka avulla pystytään sopeutumaan nopeastikin markkinassa tapahtuviin muutoksiin, sekä merkittävät mittakaavahyödyt keskitetyissä ostotoiminnoissa.

Hyvän kannattavuuskehityksen ja vahvan kassavirran tukemana on jatkettu lainojen lyhentämistä ja saavutettu vieraan pääoman suhteelliselle osuudelle asetettu tavoitetaso, jossa nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku on nyt alle 2,5. Tukevan kassavirran ja erinomaisen viime vuoden tuloksen myötä palaamme myös osingonmaksajaksi. Osingot maksetaan tänä vuonna kahdessa osassa. Tavoitteena on jatkaa kasvavan osingon maksajana.

Kannattavan kasvun strategia, joka perustuu hyvään pääoman tuottoon ja yritysostoihin kasvun moottorina, on todistanut toimivuutensa. Markkinaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja sen vaikutuksia arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti päätöksenteossa. Rahan hinnan nousu asettaa pääoman tuotolle kovempia vaatimuksia, mutta vastaavasti ostettavien kohteiden saatavuus on parantunut ja arvostustasot ovat jossain määrin laskeneet. Tämä mahdollistaa siirtymisen strategian seuraavaan vaiheeseen, eli yritysostovetoisen kasvun täysimääräiseen toteutukseen. Voimakkaaseen kasvuun aina liittyvää riskikerrointa pystytään säätelemään kohdistamalla yritysostoja erityisesti vahvan kassavirran yhtiöihin kaikilla markkina-alueilla ja olemalla entistä selektiivisempi uusien konseptien rakentamisessa.

Markkinan kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. NoHo Partnersilla uskomme ravintolamarkkinan kulttuurimuutoksen jatkuvan ja kompensoivan ostovoimaan kohdistuvia paineita. Toisen vuosineljänneksen kysyntään vaikuttaa oleellisesti kevään ja alkukesän sää. Loppuvuoden osalta näkymät ovat varovaisen myönteiset. Yritystapahtumien tilauskanta näyttää hyvältä syksyn osalta ja Messukeskuksen ravintolatoiminnoista saadaan merkittävä kasvuruiske vuoden toiselle puoliskolle. Yhtiön tase ja tuloskunto ovat vahvalla pohjalla ja valmistaudumme määrittelemään seuraavan strategiakauden tavoitteita sekä jatkamaan kotimaisessa ja kansainvälisessä ravintolakentässä olevien mahdollisuuksien tarkastelua.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partnersin kasvustrategia keskittyy kolmelle painopistealueelle:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin (50 miljoonan euron kasvutavoite) 
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen Suomessa (30 miljoonan euron kasvutavoite)
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet (30 miljoonan euron kasvutavoite)

Norjassa yhtiö on voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen keskittynyt ravintolaportfolion optimointiin karsimalla pois kannattamattomat yksiköt ja vahvistamalla organisaatiota seuraavaan kasvuvaiheeseen. Norjan kasvun painopiste on yritysostoissa ja erityisesti sellaisissa pubi- ja seurusteluravintoloissa, joilla on vakaa kassavirta ja todistettu konsepti.

Friends & Brgrs -ketjun laajentuminen etenee aikataulussa. Konseptia on hienosäädetty entistä paremmin skaalautuvaksi, ravintoloissa tapahtuvaa tuotantoprosessia on virtaviivaistettu ja ravintoloiden ilmettä on yhdenmukaistettu. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana avattiin kaksi uutta Friends & Brgrs ravintolaa. Toinen näistä oli ketjun ensimmäinen autokaistallinen ravintola, joka on yksi strateginen kasvukanava tulevaisuudessa.

Strategiakaudelle asetettu 30 miljoonan euron kasvutavoite liittyen suuriin ja kannattaviin kaupunkihankkeisiin saavutettiin tammikuussa Messukeskuksen kanssa allekirjoitetun monivuotisen yhteistyösopimuksen myötä. Messukeskuksen ravintolatoimintojen arvioidaan tuovan yhtiölle noin 15 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon. Messukeskuksen ravintolatoiminta siirtyy NoHo Partnersin operoitavaksi 1.7.2023 alkaen.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi–maaliskuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 56,5 prosenttia 75,9 (48,5) miljoonaan euroon. Kasvua oli 42,5 prosenttia Covid-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukaudesta. Operatiivinen käyttökate kasvoi 654,7 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 8,1 (1,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,9 (-1,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,8 (-2,7) prosenttia. Kauden tulos oli 2,4 (-3,6) miljoonaa euroa. Myytäviksi varoiksi luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon noususta johtuneesta 0,6 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutuksesta syntyneellä voitolla oikaistu tulos oli 1,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Toimialan työvoimapulasta huolimatta yhtiö onnistui myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkaan operatiivisen ohjauksen myötä henkilöstökulut ovat pysyneet kilpailukykyisellä tasolla.

SUOMEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroaQ1
2023
Q1
2022
Q1–Q4
2022
Liikevaihto61,537,3251,2
Operatiivinen käyttökate6,5-0,834,8
Liikevoitto5,1-2,428,2
Liikevoitto, %8,3-6,311,2
Materiaalikate, %74,773,575,3
Henkilöstökulu, %33,136,332,8

Tammi–maaliskuussa 2023 Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 56,5 prosenttia 61,5 (37,3) miljoonaan euroon. Vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta liikevaihto kasvoi 26,4 prosenttia. Suomessa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin maaliskuussa 2022. Operatiivinen käyttökate oli 6,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,1 (-2,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 8,3 (-6,3) prosenttia.

Muutokset ravintolakannassa tammi–maaliskuussa 2023

 • Friends & Brgrs, Kokkola ja Raisio (uusi)
 • Anniskeluravintola Ruma, Tampere (konseptimuutos)
 • Hanko Aasia Lauttasaari, Tripla, Kaari, Sello, Jumbo, Tampere keskusta, Ratina, Raisio (konseptimuutos)
 • American Diner Jyväskylä (suljettu)
 • Hanko Sushi, Kuopio (suljettu)
 • Sandro Ratina, Tampere (suljettu)

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroaQ1
2023
Q1
2022
Q1–Q4
2022
Liikevaihto14,411,261,6
Operatiivinen käyttökate1,61,96,8
Liikevoitto0,81,13,4
Liikevoitto, %5,69,45,5
Materiaalikate, %76,576,375,3
Henkilöstökulu, %33,842,535,1

Tammi–maaliskuussa 2023 liikevaihto kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvoi 64,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 14,4 (11,2) miljoonaan euroon ja 211,5 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Norjassa ja Tanskassa Covid-19-pandemiaan liittyneet rajoitukset purettiin helmikuussa 2022. Operatiivinen käyttökate oli 1,6 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,8 (1,1) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 5,6 (9,4) prosenttia.

Ravintolakannassa ei tapahtunut muutoksia tammi–maaliskuussa 2023.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

SUOMEN LIIKETOIMINTAQ1
2023
Q1
2022
Q1–Q4
2022
Ruokaravintolat   
Liikevaihto, milj. euroa28,517,2112,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %37,635,435,9
Liikevaihdon muutos, %66,0-54,4
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä90,094,093,0
    
Viihderavintolat   
Liikevaihto, milj. euroa21,011,497,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %27,723,631,1
Liikevaihdon muutos, %83,5-91,9
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä71,072,071,0
    
Fast food -ravintolat   
Liikevaihto, milj. euroa12,08,741,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %15,717,913,4
Liikevaihdon muutos, %38,0-20,6
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä534652
    
Yhteensä, milj. euroa61,537,3251,2


KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTAQ1
2023
Q1
2022
Q1–Q4
2022
Norja   
Liikevaihto, milj. euroa9,07,939,7
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %11,916,212,7
Liikevaihdon muutos, %14,3-136,1
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä212021
    
Tanska   
Liikevaihto, milj. euroa5,43,321,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta, %7,26,97,0
Liikevaihdon muutos, %62,8-95,3
Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä191819
    
Yhteensä, milj. euroa14,411,261,6

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–maaliskuussa oli 16,3 (8,7) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 18,2 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman muutos 1,7 miljoonaa euroa.

Investointien nettorahavirta tammi–maaliskuussa oli -2,1 (1,8) miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuun investoinnit Suomessa sisältävät muun muassa kahden Friends & Brgrs -ravintolan avaukset sekä kahdeksan Hanko Sushi -ravintolan konseptimuutokset Hanko Aasia -ravintoloiksi. Vertailukauden positiivinen investointien nettorahavirta sisälsi 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokiteltujen Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä rahavirtaa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -13,4 (-14,8) miljoonaa euroa, mikä sisältää 8,0 miljoonaa IFRS 16 mukaisia vuokravelkojen maksuja, 3,0 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä ja 2,0 miljoonaa yritystodistusten takaisinmaksuja.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laskivat tammi–maaliskuun aikana 3,4 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden lopussa 117,6 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laski tilikauden alun 135,1 prosentista 131,4 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut tammi–maaliskuussa olivat 3,5 (3,4) miljoonaa euroa, mikä sisältää 0,6 miljoonaa euroa myytäviin varoihin luokitellut Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon noususta kirjattua tuottoa. IFRS 16 -korkokuluja tammi–maaliskuulta on kirjattu yhteensä 1,9 (1,8) miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Huhtikuussa 2023 konsernin liikevaihto odotusten mukaisesti noin 29,1 miljoonaa euroa

NoHo Partnersin liikevaihto huhtikuussa 2023 oli odotusten mukaisesti edellisvuoden tasolla noin 29,1 (28,9) miljoonaa euroa.

NoHo Partners julkaisee osavuosikatsausten yhteydessä alkaneen kvartaalin ensimmäisen kuukauden konsernitason liikevaihtotiedot. Tavoitteena on palvella sijoittajia paremmin ajantasaisella ja läpinäkyvällä sijoittajaviestinnällä.

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2023. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 19.4.2023 ja ne ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajat.

Suosittu tamperelainen Saunaravintola Kuuma osaksi NoHo Partnersia yrityskaupassa

27.4.2023 NoHo Partners tiedotti, että yhtiö on ostanut Tampereella sijaitsevan Saunaravintola Kuuman. Ostettavan yrityksen Lumo Laukontori Oy:n osakkeista 100 prosenttia siirtyy NoHo Partnersille 1.6.2023 alkaen.

NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän perusteella

3.5.2023 NoHo Partners tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän kolmannelta ansaintajaksolta 1.12.2021-31.3.2023 ansaitun palkkion maksamiseksi. Osakeantipäätös on tehty varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa päätettiin antaa yhteensä 106 877 yhtiön uutta osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville kahdeksalle avainhenkilölle. Uusien osakkeiden antamisen myötä NoHo Partners Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 20 806 678 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.5.2023. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 9.5.2023.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 9.5.2023. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella, 9.5.2023

NOHO PARTNERS OYJ 
Hallitus

Lisätietoja: 

Aku Vikström, toimitusjohtaja, yhteydenotot puh. 010 229 3068  
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655 
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376

NoHo Partners Oyj 
Hatanpään valtatie 1 B 
33100 Tampere 

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Aasia, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 300 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Tiedotteen liitetiedostot