7.11.2023
Pörssitiedotteet

Noho Partners Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Kannattava kasvu jatkuu, nyt myös Sveitsissä

NoHo Partners Oyj

Osavuosikatsaus 7.11.2023 klo 8.00

Noho Partners Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Kannattava kasvu jatkuu, nyt myös Sveitsissä


HEINÄ–SYYSKUU 2023 LYHYESTI

  Liikevaihto oli 96,0 (86,0) miljoonaa euroa ja kasvoi 11,6 prosenttia.

  Operatiivinen käyttökate oli 10,6 (10,7) miljoonaa euroa ja laski 1,3 prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 12,1 miljoonaa euroa*.

  Liikevoitto oli 8,7 (8,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 4,1 prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa*.

  Liikevoitto-% oli 9,1 (9,7) prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto-% oli 10,6 prosenttia*.

  Tulos oli -0,2 (-2,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 92,9 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 4,9 (3,9) miljoonaa euroa*.

  Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,19) euroa ja kasvoi 84,9 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,14) euroa*.

 

 TAMMI–SYYSKUU 2023 LYHYESTI

  Liikevaihto oli 265,2 (224,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 18,0 prosenttia.

  Operatiivinen käyttökate oli 31,3 (30,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 3,9 prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 32,8 miljoonaa euroa*.

  Liikevoitto oli 25,4 (23,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 9,5 prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto oli 26,9 miljoonaa euroa*.

  Liikevoitto-% oli 9,6 (10,3) prosenttia. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu liikevoitto-% oli 10,1 prosenttia*. 

  Tulos oli 6,4 (4,2) miljoonaa euroa ja kasvoi 52,6 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 12,6 (11,2) miljoonaa euroa*.

  Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,08) euroa ja kasvoi 184,3 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,43) euroa*.
 

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

* BBS-järjestelyn transaktiokuluilla viitataan Better Burger Society -järjestelyyn liittyviin 2,5 miljoonan euron neuvonantaja-, rahoitus- ja varainsiirtoverokuluihin. Transaktiokuluista 1,5 miljoonaa euroa on kirjattu tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin ja 1,0 miljoonaa euroa rahoitukseen liitännäisiä kuluja jaksotettiin lainojen maturiteettiajalle. Katsauksessa käytetään lyhennettä BBS, kun viitataan Better Burger Society -alakonserniin.

 

AVAINLUKUJA

milj. euroa

Q3

2023

Q3

2022

Muutos,

%

Q1–Q3

2023

Q1–Q3

2022

Muutos,

%

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

96,0

86,0

11,6

265,2

224,7

18,0

312,8

Operatiivinen käyttökate

10,6

10,7

-1,3

31,3

30,1

3,9

41,6

Liikevoitto

8,7

8,4

4,1

25,4

23,2

9,5

31,6

Liikevoitto, %

9,1

9,7

 

9,6

10,3

 

10,1

Tilikauden tulos

-0,2

-2,8

92,9

6,4

4,2

52,6

4,9

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, euroa

-0,03

-0,19

84,9

0,23

0,08

184,3

0,07

Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

0,14

0,14

1,6

0,45

0,43

5,8

0,56

Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta

 

 

 

140,1

127,4

10,0

121,0

Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %

 

 

 

124,3

141,3

 

135,1

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen ilman IFRS 16 -vaikutusta

 

 

 

3,3

3,2

 

2,9

Oikaistu omavaraisuusaste, %

 

 

 

29,1

29,1

 

29,1

Materiaalikate, %

75,0

74,9

 

75,2

74,8

 

75,3

Henkilöstökulu, %

31,4

32,4

 

32,4

33,4

 

33,2

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

TULOSOHJEISTUS 6.7.2023 ALKAEN

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Aiempi tulosohjeistus (16.2.2023 alkaen):

NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

STRATEGIAKAUDEN 2022-2024 TALOUDELLISET TAVOITTEET

Konsernin pitkän aikavälin ohjeistus kuuluu seuraavasti:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Konserni tulee saavuttamaan vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa. Yhtiö tulee päivittämään pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024-2026 ja julkaisemaan ne vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

MARKKINAYMPÄRISTÖ
 

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuosista pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta näkymiä ja kuluttajien luottamusta heikentävät edelleen epävarma geopoliittinen tilanne, kuluttajien ostovoiman lasku sekä yleinen kustannus- ja korkotason nousu. Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelua, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakaskysynnän arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä kausiluonteisuudesta johtuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Ravintolapalveluiden kysyntä on tavanomaisesti vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko, yhdessä laajan portfolion kanssa, suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liiketoiminnan kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, jota sävyttivät yhtiön uudet kasvuhankkeet Suomessa, Norjassa ja Sveitsissä. Sveitsistä hankittu Holy Cow!:n 16 ravintolan kokonaisuus lisättiin lukuihin syyskuun alusta alkaen ja katsauskaudelle kirjattiin yrityskauppaan liittyvät noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset transaktiokulut. Transaktiokuluilla oikaistu liikevoittomarginaali ylitti kymmenen prosentin tavoitetason niin katsauskaudella kuin vuoden alusta. Pidän tätä saavutusta erinomaisena alkuvuoden inflaatiopaineessa sekä nykyisessä korkoympäristössä.

Ravintoloidemme kysyntä on pysynyt vakaana, vaikka loppukesän ennätyssateiset säät söivät myyntiä parhaimmalta terassikaudelta. Viihderavintolat, joihin kuuluvat muun muassa suurimmat yksikkömme Löyly ja Allas, kärsivät erityisesti heikon sään myötä menetetystä terassikaupasta. Ruokaravintoloiden kysyntä on pysynyt koko vuoden vakaana suomalaisen ravintolakulttuurin eurooppalaistuessa. Nopean syömisen kasvua tukee nuorten ja nuorten aikuisten ulkona syömisen lisääntyminen.  

Kansainvälisessä liiketoiminnassa Holy Cow!:n integraatio edistyy erinomaisesti ja liiketoiminnan tunnusluvut ovat kehittyneet jopa odotuksiamme paremmin. Norjassa kannattavaa kasvua vauhdittivat katsauskaudella toteutetut viiden uuden yksikön hankinnat.

Asiakastyytyväisyys on pysynyt koko vuoden hyvällä tasolla. Ruokaravintoloiden asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on tällä hetkellä 70,4. Olemme tehneet useita avainrekrytointeja ja investointeja panostaaksemme asiakkaisiimme ja laadunvalvontaan. Jatkamme näiden osa-alueiden systemaattista seurantaa ja kehittämistä myös tulevaisuudessa. Toinen tärkeä mittari meille on henkilöstötyytyväisyys, jonka tuorein mittaus kertoo, että noholaiset ovat sitoutuneita ja keskimäärin tyytyväisiä työpaikkaansa.

Päivitämme parhaillaan tulevan strategiakauden 2024-2026 tavoitteita, jotka tulemme julkaisemaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tavoitteet on hyvä rakentaa liiketoimintamme peruspilareiden varaan, joita ovat hyvä asiakaskokemus, korkea henkilöstötyytyväisyys ja toimialan johtava kannattavuus. Nyt keskitymme viemään tämän vuoden onnistuneesti maaliin, hyvän varaustilanteen saattelemana.

Aku Vikström
toimitusjohtaja

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pitää IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen alle kolmen ja jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

NoHo Partnersin kasvustrategia keskittyy kolmeen alueeseen:

          Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin (50 miljoonan euron kasvutavoite) 

          Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen Suomessa (30 miljoonan euron kasvutavoite)

          Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet (30 miljoonan euron kasvutavoite)

Yhtiön strategian ydin on edelleen kannattavassa kasvussa, joka asettaa yritysostokohteille selkeät raamit. Kannattavuutta ei tulla uhraamaan liian aggressiivisen kasvun tieltä.

Katsauskaudella yhtiö toimi strategiansa keskiössä kaikilla kolmella osa-alueella. Norjassa yhtiö palasi yritysostovetoiseen kasvuun toteuttamalla viiden kannattavan ja toimivuutensa jo todistaneen yksikön hankinnat sekä vahvistaen samalla paikallisjohtoa pitkän linjan ravintola- ja tapahtuma-alan kokemuksella. Hankitun kokonaisuuden vuotuisen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Friends & Brgrs siirtyi osaksi yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa perustettua Better Burger Society -yhtiötä, jonka tavoitteena on johtava asema Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla. Better Burger Societyn ensimmäinen yritysostokohde oli sveitsiläinen hampurilaisketju Holy Cow!. Keskittämällä ketjuuntuva brändiliiketoiminta yhteen erillisyhtiöön NoHo Partners pystyy tehokkaammin laajentamaan premium hampurilaisliiketoimintaansa Euroopan isoille markkinoille. Holy Cow!:n luvut yhdistettiin osaksi konsernin kansainvälisen liiketoiminnan segmenttiä 1.9.2023 alkaen.

Suurten ja kannattavien kaupunkihankkeiden viimeinen vaihe tuli täytäntöön katsauskauden aikana Messukeskuksen ravintolatoimintojen siirryttyä NoHo Partnersille 1.7.2023 alkaen. Täysin uudistuneet Messukeskuksen ravintolat avasivat ovensa yleisölle syyskuun puolessa välissä. Lisäksi marraskuussa avautuvan Helsingin Kulttuurikasarmin suunnittelu ja rakentaminen oli katsauskaudella täydessä vauhdissa.
 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä–syyskuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia 96,0 (86,0) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 10,6 (10,7) miljoonaa euroa ja laski 1,3 prosenttia. Liikevoitto oli 8,7 (8,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,1 (9,7) prosenttia. Tulos heinä–syyskuussa oli -0,2 (-2,8) miljoonaa euroa. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 12,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,6 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 4,9 (3,9) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia 265,2 (224,7) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate kasvoi 3,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 31,3 (30,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 25,4 (23,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9,6 (10,3) prosenttia. Kauden tulos oli 6,4 (4,2) miljoonaa euroa. BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 32,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 26,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,1 prosenttia. Eezy Oyj:n osakkeisiin liittyvillä kirjauksilla ja BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu tulos oli 12,6 (11,2) miljoonaa euroa.

Yhtiö onnistui tasapainottamaan inflaation vaikutuksia liiketoimintaansa keskitetyillä hankintasopimuksilla sekä hinnankorotuksilla, eikä yleinen hinnannousu olennaisesti vaikuttanut materiaalikatteeseen. Toimialan työvoimapulasta huolimatta yhtiö onnistui myös rekrytoinneissa ja resursoinnissa, ja liikevaihdon kasvun sekä tehokkaan operatiivisen ohjauksen myötä henkilöstökulut ovat pysyneet kilpailukykyisellä tasolla.


SUOMEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroa

Q3

2023

Q3

2022

Q1–Q3

2023

Q1–Q3

2022

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

75,5

69,7

214,4

179,9

251,2

Operatiivinen käyttökate

8,9

9,1

26,2

24,2

34,8

Liikevoitto

7,8

7,7

22,4

19,9

28,2

Liikevoitto, %

10,3

11,0

10,5

11,1

11,2

Materiaalikate, %

75,1

74,8

75,1

74,6

75,3

Henkilöstökulu, %

31,5

32,4

32,3

32,9

32,8

 

Heinä–syyskuussa 2023 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8,4 prosenttia 75,5 (69,7) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 8,9 (9,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto heinä–syyskuussa oli 7,8 (7,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,3 (11,0) prosenttia. Heinä-syyskuussa 2023 BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 9,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 8,7 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11,5 prosenttia.

Tammi–syyskuussa 2023 liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 214,4 (179,9) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 26,2 (24,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 22,4 (19,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,5 (11,1) prosenttia. Tammi-syyskuussa 2023 BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 27,1 miljoonaa euroa, liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 10,8 prosenttia.

Muutokset ravintolakannassa heinä–syyskuussa 2023

          Sushibar + Wine -ketju, Helsinki, 4 ravintolaa (uusi)

          Helsingin Messukeskus, Helsinki, 15 ravintolaa (uusi)

          Hook, Rauma (konseptimuutos)

          Hanko Aasia Kluuvi ja Forum, Helsinki (konseptimuutos)

          Hanko Sushi Ruka ja Citykäytävä Helsinki (suljettu)

          Pizzadog, Helsinki (suljettu)

          Pyynikin Taproom, Helsinki (suljettu)

          Friends & Brgrs, Lappeenranta (suljettu)

 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 

milj. euroa

Q3

2023

Q3

2022

Q1–Q3

2023

Q1–Q3

2022

Q1–Q4

2022

Liikevaihto

20,5

16,3

50,8

44,9

61,6

Operatiivinen käyttökate

1,7

1,6

5,1

5,9

6,8

Liikevoitto

0,9

0,7

3,0

3,3

3,4

Liikevoitto, %

4,5

4,1

5,8

7,3

5,5

Materiaalikate, %

74,6

75,4

75,6

75,5

75,3

Henkilöstökulu, %

31,3

32,4

32,7

35,4

35,1

 

Heinä–syyskuussa 2023 liikevaihto kasvoi 25,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 20,5 (16,3) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,9 (0,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 4,5 (4,1) prosenttia. Heinä-syyskuussa 2023 BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 2,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,7 prosenttia.

Tammi–syyskuussa 2023 liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 50,8 (44,9) miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttökate oli 5,1 (5,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,0 (3,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 5,8 (7,3) prosenttia. Tammi-syyskuussa 2023 BBS-järjestelyn transaktiokuluilla oikaistu operatiivinen käyttökate oli 5,8 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,2 prosenttia.

Muutokset ravintolakannassa heinä–syyskuussa 2023

       Holy Cow! -ketju, 16 ravintolaa, Sveitsi (uusi)

       Countryfestivalen, Oslo (uusi)

       The Wild Rover, Oslo (uusi)

       Pokalen Bar ja Scene at Vulkan, Oslo (uusi)

       Raadhuset Bar, Oslo (uusi)


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

SUOMEN LIIKETOIMINTA

Q3

2023

Q3

2022

Q1–Q3

2023

Q1–Q3

2022

Q1–Q4

2022

Ruokaravintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

33,4

29,3

95,7

78,7

112,2

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

34,8

34,1

36,1

35,0

35,9

  Liikevaihdon muutos, %

14,0

-

21,6

-

54,4

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

106

91

106

91

93

 

 

 

 

 

 

Viihderavintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

29,4

29,5

81,8

70,8

97,2

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

30,7

34,3

30,8

31,5

31,1

  Liikevaihdon muutos, %

-0,2

-

15,5

-

91,9

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

75

71

75

71

71

 

 

 

 

 

 

Fast food -ravintolat

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

12,6

10,9

36,9

30,3

41,9

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

13,2

12,6

13,9

13,5

13,4

  Liikevaihdon muutos, %

16,2

-

21,8

-

20,6

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

54

50

54

50

52

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto yhteensä, milj. euroa

75,5

69,7

214,4

179,9

251,2

Yksiköt yhteensä, lukumäärä

235

212

235

212

216

 

KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA

Q3

2023

Q3

2022

Q1–Q3

2023

Q1–Q3

2022

Q1–Q4

2022

Norja

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

10,6

10,0

29,2

29,0

39,7

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

11,0

11,6

11,0

12,9

12,7

  Liikevaihdon muutos, %

5,6

-

0,8

-

136,1

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

24

23

24

23

21

 

 

 

 

 

 

Tanska

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

6,4

6,3

18,1

15,9

21,9

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

6,7

7,4

6,8

7,1

7,0

  Liikevaihdon muutos, %

1,1

-

14,1

-

95,3

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

18

19

18

19

19

 

 

 

 

 

 

Sveitsi

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

3,5

-

3,5

-

-

  Osuus kokonaisliikevaihdosta, %

3,7

-

1,3

-

-

  Liikevaihdon muutos, %

-

-

-

-

-

Yksiköt kauden lopussa, lukumäärä

16

-

16

-

-

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto yhteensä, milj. euroa

20,5

16,3

50,8

44,9

61,6

Yksiköt yhteensä, lukumäärä

58

42

58

42

40

 

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS  RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 46,3 (46,4) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 62,2 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman muutos -0,3 miljoonaa euroa.

Investointien nettorahavirta tammi–syyskuussa oli -22,6 (-8,6) miljoonaa euroa. Tammi–syyskuun investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältävät muun muassa Messukeskuksen ravintolakokonaisuuden investointikuluja, viiden Friends & Brgrs -ravintolan avaukset ja yhdentoista Hanko Sushi -ravintolan konseptimuutokset Hanko Aasia -ravintoloiksi. Investointien rahavirran tytäryhtiöhankintoihin sisältyy tiedotettujen sveitsiläisen Holy Cow!:n, norjalaisten Scene og Pubdrift AS:n ja Klingenberg Bardrift AS sekä Saunaravintola Kuuman omistavan Lumo Laukontori Oy:n kaupat. Vertailukaudella tammi–syyskuussa 2022 investointien nettorahavirta on sisältänyt 4,2 miljoonaa euroa myytäväksi luokiteltujen Eezy Oyj:n osakkeiden myymisestä syntynyttä positiivista rahavirtaa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -21,1 (-39,8) miljoonaa euroa, mikä sisältää muun muassa 25,4 miljoonaa euroa IFRS 16 mukaisia vuokravelkojen maksuja, 5,8 miljoonaa euroa osinkojen maksuja ja 9,7 miljoonaa euroa rahoituslaitoslainojen lainanlyhennyksiä. Uusia lainoja on nostettu 21,5 miljoonaa euroa, joista 16,5 miljoonaa euroa kohdistuu BBS-järjestelyyn.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta kasvoivat tammi–syyskuun aikana 19,1 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden lopussa 140,1 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta laski tilikauden alun 135,1 prosentista 124,3 prosenttiin.

Oikaistut nettorahoituskulut ilman myytäviin varoihin luokitellun Eezy Oyj:n osakkeen markkina-arvon laskusta kirjattua kulua olivat tammi–syyskuussa 11,8 (9,2) miljoonaa euroa. Oikaistuihin nettorahoituskuluihin sisältyviä IFRS 16 -korkokuluja on tammi–syyskuulta kirjattu yhteensä 6,2 (5,5) miljoonaa euroa.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

NoHo Partnersin toisen 0,20 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivät

4.10.2023 NoHo Partners tiedotti toisen 0,20 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivistä. NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti tilikaudelta 2022 maksettavan osingon toisen erän, 0,20 euroa osakkeelta, maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella.

Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä oli 20.10.2023. Ensimmäinen osinkoerä 0,20 euroa osakkeelta maksettiin 24.5.2023.

Lokakuussa 2023 konsernin liikevaihto oli noin 31,7 miljoonaa euroa

NoHo Partnersin liikevaihto lokakuussa 2023 oli noin 31,7 (26,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

NoHo Partners julkaisee osavuosikatsausten yhteydessä alkaneen kvartaalin ensimmäisen kuukauden konsernitason liikevaihtotiedot. Tavoitteena on palvella sijoittajia paremmin ajantasaisella ja läpinäkyvällä sijoittajaviestinnällä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2024TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2024TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2024

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2024NoHo Partners Oyj julkistaa vuoden 2024 taloudelliset katsauksensa seuraavasti:

          osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 7.5.2024

          puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta tiistaina 6.8.2024

          osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 5.11.2024

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 10.4.2024.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään 7.11.2023. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

 
Tampereella, 7.11.2023

NOHO PARTNERS OYJ 
Hallitus

Lisätietoja: 

Aku Vikström, toimitusjohtaja, yhteydenotot puh. 050 413 8158 
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655 
Jarno Vilponen, talousjohtaja, puh. 040 721 9376

NoHo Partners Oyj 
Hatanpään valtatie 1 B 
33100 Tampere 

 

Tiedotteen liitetiedostot