13.3.2024
Pörssitiedotteet

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 13.3.2024 klo 14.00

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.4.2024 kello 10.00 Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintolassa osoitteessa Kansikatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

Osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuksien laajentamiseksi osakkeenomistajille on varattu mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voivat seurata yhtiökokousta myös suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen. Lisätietoja verkkolähetyksestä löytyy tämän kutsun osasta C.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Laine Capital Oy, Mika Niemi ja PIMU Capital Oy, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat yhteensä noin 40,8 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä (tilanne 29.2.2024), ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 euroa (0,40) osaketta kohden.

Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 16.5.2024.

Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 15.8.2024.

Kolmas erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 14.11.2024.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2023 yhtiöllä oli 20 975 678 osaketta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.noho.fi. Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista. Ehdotus toimielinten uudeksi palkitsemispolitiikaksi on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivulta www.noho.fi. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi.

Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas.

Mia Ahlström ja Yrjö Närhinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Yrjö Närhinen siirtyy konsernin merkittävän tytäryhtiön Better Burger Society Group Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi valitaan Timo Mänty.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden keskeiset henkilötiedot ja riippumattomuusarvioinnit on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.noho.fi/sijoittajille. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Timo Mänty, s. 1960, Suomen kansalainen, KTM. Timo Mänty on työskennellyt mm. toimitusjohtajana Onninen Oy:ssä 2011–2016, toimitusjohtajana Rautakirja Oy:ssä 2008–2011 toimien samalla Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenenä sekä toimitusjohtajana Finnkino Oy:ssä 1997–2008. Mänty on toiminut hallituksen puheenjohtajana KH-Koneet Group Oy:ssä vuodesta 2020 ja Linkosuo Oy:ssä vuodesta 2023. Lisäksi hän on ollut mm. hallituksen puheenjohtaja Puuilo Oyj:ssä 2016–2023, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Revenio Group Oyj:ssä 2008–2013, hallituksen puheenjohtaja Omaeläinklinikka Oy:ssä 2017–2020 sekä hallituksen jäsen Smile Oy/Eezy Oyj:ssä 2018–2023.

Maarit Vannas, s. 1973, Suomen kansalainen, KTM. Maarit Vannas on työskennellyt markkinointi- ja viestintäjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuosina 2014–2023 Planmeca Oy:ssä sekä useissa päällikkö- ja johtotason tehtävissä yhtiössä vuosina 2002–2014, mukaan lukien johtoryhmän jäsenenä vuosina 2009–2023. Vannas on toiminut hallituksen jäsenenä Finnadvance Oy:ssä vuodesta 2023 ja partnerina sekä hallituksen jäsenenä Vasset Oy:ssä vuodesta 2006. Lisäksi hän toimi hallituksen jäsenenä Nordic Institute of Dental Educationissa vuosina 2015–2023.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Ernst & Young Oy toimisi ehdotuksen mukaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000 000 osaketta, joka vastaa noin 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin 1,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset, on saatavilla NoHo Partners Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 24.4.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa 14.3.2024 klo 10:00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2024 klo 16:00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) NoHo Partnersin verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.noho.fi/sijoittajille. Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.

c) Postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 5.4.2024 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä. Valtakirjat on mahdollista toimittaa myös ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä yhtiön verkkosivujen kautta liittämällä valtakirja liitteeksi verkkopalvelussa. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 14.3.2024 klo 10:00 – 3.4.2024 klo 16:00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevienasiakohtien osalta

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.noho.fi/sijoittajille. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

c) Postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

5. Muut tiedot ja ohjeet

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista ennakkoon 3.4.2024 klo 16:00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai muutoin käyttää osakkeenomistajan oikeuksia. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät ennakkoäänestyksen ja yhtiökokouksen osallistujien sekä yhtiökokouksessa annettujen äänten perusteella. Rekisteröityminen verkkolähetykseen on mahdollista kokouksen alkamiseen saakka. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 21 009 715 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tampereella 13.3.2024

NoHo Partners Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Aku Vikström, toimitusjohtaja, (johdon assistentti Niina Kilpeläinen, p. 050 413 8158)
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock’s & Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370 miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.