28.3.2022
Pörssitiedotteet

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 9.30

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.4.2022 alkaen kello 10.00 Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintolassa osoitteessa Sorinkatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, on myös mahdollisuus halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta sekä esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista yhtiön internetsivujen välityksellä. Osakkeenomistajilla on lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ennakkoäänestämisestä, ennakkokysymysten esittämisestä ja yhtiökokouksen seuraamisesta verkkolähetyksen välityksellä on lisätietoa jäljempänä tämän kutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Laine Capital Oy, Mika Niemi ja PIMU Capital Oy, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat kokouskutsun päivämääränä yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2021 jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20.000 euroa.

Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisiä valiokuntia, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 400 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi ja Mia Ahlström.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen.

Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.000.000 osaketta, joka vastaa noin 15,6 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281.828 osaketta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla NoHo Partners Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022. NoHo Partners Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa ja osakkeenomistajien nähtävinä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere.

Päätösehdotukset, palkitsemisraportti ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään 11.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Kokoukseen voi osallistua kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia halutessaan myös äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen ja mahdollisuus äänestää ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 20.4.2022 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Vastaavasti yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta, tulee äänestää ennakkoon viimeistään 20.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 28.3.2022 kello 11.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja halutessaan myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 28.3.2022 kello 11–20.4.2022 kello 16 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)    NoHo Partners Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022

Yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvassa ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan ja mahdollisen tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)   Postitse tai sähköpostin kautta

Postitse tai sähköpostin kautta ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Lisätietoja äänestykseen liittyen on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään tarvittaessa ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa myös yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tallentamalla valtakirjan liitetiedostona verkkopalveluun.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 13.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.4.2022 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavia tilinhoitajia suositellaan äänestämään ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

5. Muut tiedot ja ohjeet

Osakkeenomistaja voi esittää etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksen asialistalla olevista asioista. Kysymyksiä voi esittää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi tai postitse osoitteeseen NoHo Partners Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere viimeistään 11.4.2022 kello 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.4.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä tai muutoin käyttää osakkeenomistajan oikeuksia. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät ennakkoäänestyksen ja yhtiökokouksen osallistujien sekä yhtiökokouksessa annettujen äänten perusteella. Rekisteröityminen on mahdollista kokouksen alkamiseen saakka. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksen asialistalla olevista asioista.

NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 19.262.773 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Tampereella 28.3.2022

NoHo Partners Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 235 7817
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.