Q&A sijoittajille

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Päivitetty viimeksi 22.6.2022 klo 11.30.

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet? (Päivitetty 22.6.2022)

VASTAUS: Yhtiön päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021. Strategian keskiössä on hallittu kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Pörssitiedote luettavissa täällä.

Taloudelliset tavoitteet 2022–2024

 • Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.
 • Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.
 • Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:

Kasvu:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

 • Kustannussäästöohjelman jatkaminen
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
 • Portfolion kehittäminen
 • Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

 • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
 • Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen
 • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö julkaisi ESG-raportin toimintaperiaatteistaan 10.6.2022.

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin lähiajan näkymät? (Päivitetty 22.6.2022)

VASTAUS:NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2022 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 8 prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö toimi erittäin rajoitetussa tai suljetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Rajoitusten purkauduttua yksityiskulutus palautui nopeasti ja kysyntä on ollut vahvaa ylittäen pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat selkeästi parantuneet pandemian lieventyessä. Kiristynyt geopoliittinen tilanne sekä yleinen kustannustason nousu ovat kuitenkin heikentäneet kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen. Yhtiö arvioi kuluttajakysynnän säilyvän vahvana tilikaudella 2022 sekä yritys- ja tapahtumamyynnin palautuvan asteittain ja markkinan normalisoituvan vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana.

Maaliskuun liikevaihto oli ennakoitua vahvempi erityisesti yhtiön strategisilla kasvualueilla Norjassa, Nokia Arenalla ja Friends & Brgrs -avauksissa. Maaliskuun liikevaihto kasvoi noin 515 prosenttia edellisvuodesta, ja se kattoi 77 prosenttia koko tammi–maaliskuun liikevaihdon kasvusta.

Konsernin liikevaihto huhtikuussa 2022 oli 28,9 miljoonaa euroa kasvaen 608 prosenttia vuoden 2021 vertailukuukaudesta ja 36 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 vertailukuukaudesta. Operatiivinen käyttökate huhtikuussa oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Toukokuun 2022 operatiivinen käyttökate oli yli 5,5 miljoonaa euroa (n. 17 % liikevaihdosta) ja liikevaihto oli yli 33 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 208 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja 52 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta.

Kesäkuun osalta odotamme liikevaihdon olevan noin 27–30 miljoonaa euroa ja operatiivisen käyttökatteen noin 3,5–4,5 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan? (Päivitetty 10.5.2022)

VASTAUS: COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Yhtiö on määrätietoisilla toimenpiteillä vähentänyt pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Yhtiö arvioi menettäneensä tilikaudella 2021 liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa koronapandemian vuoksi. Tammi–joulukuussa 2021 liikevaihto oli 186,1 miljoonaa euroa kasvaen 18,7 prosenttia vuoden 2020 vertailukaudesta ja jääden 68,2 prosenttiin vuoden 2019 vertailukauden liikevaihdosta. Konsernin liiketappio tilikaudella 2021 oli -0,9 miljoonaa euroa, kun tilikauden 2020 liiketappio oli -23,9 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto tammi–maaliskuussa 2022 oli 48,5 miljoonaa euroa kasvaen 140,6 prosenttia vuoden 2021 vertailukaudesta ja vastaten 91 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukauden liikevaihdosta. Tammi–helmikuussa toimittiin sekä katsaus- että vertailukaudella osittain rajoitetussa liiketoimintaympäristössä. Maaliskuussa 2022 ravintolarajoitukset purettiin kokonaan, mikä näkyi vahvana asiakaskysyntänä ja liikevaihdon kasvuna.

Operatiivinen käyttökate kääntyi helmikuussa positiiviseksi rajoitusten osittain purkauduttua, ja rajoitusten poistuttua maaliskuussa se oli 3,5 miljoonaa euroa positiivinen. Operatiivinen käyttökate koko katsauskaudella oli 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 116 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet olivat yhteensä tilikaudella 2021 noin 12,2 miljoonaa euroa. Tanskan valtiolta saatu tuki tammi–maaliskuussa 2022 oli noin 0,7 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saatu tuki noin 1,3 miljoonaa euroa. Konsernin saamat valtioiden tuet olivat yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty Q1/2022-osavuosikatsauksen liitetiedossa 4 Julkiset avustukset.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden koronapandemian aikana? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Suomen ja muiden Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet tiukkoja ohjeistuksia koskien ravintoloiden aukioloaikoja, asiakasmääriä ja muita turvallisuustoimia. Näiden toimenpiteiden lisäksi noudatimme koronapandemian aikan ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia.

Ravintoloissamme käytössä on myös alan yleiseen ohjeeseen perustuva ravintoloiden omavalvontaohje, joka auttoi ravintoloita toimimaan turvallisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi? (Päivitetty 17.2.2022)

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020. Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme uudet neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta. Suomen hallitus ilmoitti 29.9.2020 ravintolarajoitusten tiukennuksista. Tiedotimme samana päivänä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme rajoituksiin. Tiedotimme 5.1.2021, että yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa ja 25.2.2021 tiedotimme uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme 8.3.2021 voimaan astuviin ravintoloiden sulkutoimiin. Tiedotimme 9.3.2021 aktivoivamme lock-downin varasuunnitelman, jolloin suljettuina oli noin 200 ravintolaa ja lomautettuja noin 2 200 henkilöä.

Neuvottelimme vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistamme pääosin huhti–toukokuulle 2020, jolloin vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Tammi–joulukuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

Tiedotimme 21.12.2021 joutuvamme lomauttamaan henkilöstömme sekä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme Suomen hallituksen julkaisemiin ravintolatoimialaa koskeviin tiukentuviin rajoitustoimiin, jotka astuivat voimaan 24.12.2021.

KYSYMYS: Kuinka NoHo Partners on turvannut rahoituksen riittävyyden pandemian aikana ja sen yli? (Päivitetty 16.5.2022)

VASTAUS: Tiedotimme 15.2.2021, että olemme saanut päätökseen neuvottelut päärahoittajiemme kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa COVID-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi. Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainojen lyhennykset ovat tilikauden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelman alkuvaiheessa rahoituslaitosten myöntämien lainojen kokonaiskorko nousee hieman yli 3 prosenttiin, kunnes covid-19-siltarahoitus on maksettu takaisin. Tämän jälkeen korkotaso palautuu asteittain noin 2,6 prosenttiin.

Koronapandemian iskiessä maaliskuussa 2020 aloitimme välittömästi rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Tiedotimme toukokuussa 2022 lainajärjestelystä, jossa yhtiön johto ja kotimaiset sijoittajat hankkivat valtaosan Tesin lainasta ja konvertoivat ostamansa osuudet yhtiön uusiksi osakkeiksi. Järjestelyn myötä yhtiön oma pääoma vahvistuu ja nettovelka pienenee yli 10 miljoonalla eurolla. Toteutettu järjestely luo yhtiölle taloudellista liikkumatilaa, mikä vauhdittaa tulevaisuuden kasvuhankkeiden toteuttamista osana yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. 13.5.2022 julkaistu pörssitiedote luettavissa täällä ja 16.5.2022 julkaistu sijoittajauutinen täällä.

Konserni on määritellyt omistamansa Eezy Oyj:n osakkeet myytävissä olevaksi omaisuuseräksi. Yhtiön suunnitelmissa on luopua asteittain Eezy-omistuksesta rahoittaakseen tulevaisuuden kasvuhankkeet sekä tarvittaessa vahvistaakseen taseasemaansa. Vuoden 2021 aikana myimme Eezy-omistustamme noin 9 miljoonalla eurolla, ja kirjasimme myynneistä 0,7 miljoonan euron myyntivoiton. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla jatkoimme Eezy-omistuksen myymistä, mistä kirjasimme tammikuulle 0,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Konsernin korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta jatkoivat laskuaan ollen 148,7 miljoonaa euroa ja oikaistuna Eezy-omistuksen markkina-arvolla katsauskauden lopussa alle 120 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 170,3 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta oli 208,0 prosenttia. Oikaistut nettorahoituskulut tammi-maaliskuussa 2022 olivat 3,4 (3,0) miljoonaa euroa, josta IFRS 16 -korkokulujen osuus oli 1,8 (1,4) miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne?(Päivitetty 10.5.2022)

VASTAUS: Suomen valtiolta yhtiön saama tuki tilikaudella 2021 oli noin 4,5 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 3,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 4,2 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet olivat yhteensä tilikaudella 2021 noin 12,2 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei saanut Suomen valtiolta tukea katsauskauden aikana. Suomen hallitus on 7.4.2022 esittänyt kustannustukilain mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea jatkettavaksi. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille koskien joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välistä aikaa, jossa liiketoiminta oli viranomaismääräysten johdosta rajoitettu tai kokonaan estetty. Esitys on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Mahdollisella tuella saattaa olla positiivinen kertaluonteinen vaikutus yhtiön toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Tanskan valtiolta saatu tuki tammi–maaliskuussa 2022 oli noin 0,7 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saatu tuki noin 1,3 miljoonaa euroa. Konsernin saamat valtioiden tuet olivat yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty tammi­–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen liitetiedossa 4 Julkiset avustukset.

KYSYMYS: Millaisia rajoitukset ovat yhtiön eri toiminta-alueilla? (Päivitetty 13.4.2022)

VASTAUS: Yhtiön toimintamaissa ei ole voimassa ravintolarajoituksia. Ravintolarajoituksista Suomessa luovuttiin kokonaan 1.3.2022. Tanskassa koronarajoitukset purettiin kokonaan 1.2.2022. Ravintolarajoitukset tanssikieltoa ja metrin turvavälejä lukuun ottamatta purettiin Norjassa 1.2.2022. Loputkin rajoitukset purettiin 12.2.2022.

KYSYMYS: Miten viestitte sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti muun muassa tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä, viimeksi tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa.

KYSYMYS: Kuinka suuri omistaja olette Eezy Oyj:ssä? Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan? (Päivitetty 10.5.2022)

VASTAUS: NoHo Partners on määritellyt omistamansa Eezy Oyj:n osakkeet myytävissä olevaksi omaisuuseräksi. Yhtiön suunnitelmissa on luopua asteittain Eezy-omistuksesta rahoittaakseen tulevaisuuden kasvuhankkeet sekä tarvittaessa vahvistaakseen taseasemaansa.

31.3.2022 yhtiö omisti 5 139 745 Eezy Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 20,5 prosentin omistusosuutta. Omistettujen osakkeiden kirjanpitoarvo NoHo Partners Oyj:n taseessa on 26,4 miljoonaa euroa tarkoittaen 5,14 euron kirjanpitoarvoa osakkeelta. Eezyn osakkeen päätöskurssi maaliskuun lopussa oli 5,86 euroa.

Tammi–maaliskuussa 2022 Eezyn liikevaihto oli 50,9 milj. euroa (36,6 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2021) ja liikevoitto 0,5 milj. euroa (0,9 milj euroa) eli 1,0 % (2,5 %) liikevaihdosta. Vuonna 2021 Eezyn liikevaihto oli 203,3 milj. euroa ja liikevoitto 11,8 milj. euroa.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Osavuosikatsaus Q1/2022, on luettavissa täällä. Tilinpäätös 2021 on luettavissa täällä.