Q&A sijoittajille

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Päivitetty viimeksi 14.1.2022 klo 12.00

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet? (Päivitetty 10.8.2021)

VASTAUS: Yhtiön päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021. Strategian keskiössä on hallittu kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Pörssitiedote luettavissa täällä.

Taloudelliset tavoitteet 2022–2024

 • Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.
 • Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.
 • Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:

Kasvu:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

 • Kustannussäästöohjelman jatkaminen
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
 • Portfolion kehittäminen
 • Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

 • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
 • Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen
 • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

11.6.2021 julkaistun johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö tulee julkaisemaan ESG-raportin toimintaperiaatteistaan vuonna 2022.

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin lähiajan näkymät?(Päivitetty 21.12.2021)

VASTAUS: Yhtiö päivitti 21.12.2021 tulosohjeistuksensa vuodelle 2021 seurauksena tiukoista ravintoloiden aukiolorajoituksista, paikallisista kokoontumisrajoituksista sekä Suomen hallituksen päätöksestä poistaa koronapassi käytöstä, minkä johdosta yhtiö joutuu sulkemaan lähes kaikki Suomen ravintolansa ja lomauttamaan lähes koko henkilöstönsä.

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä alle 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 185 miljoonan euron liikevaihdon. Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 8 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 yli 10 miljoonaa euroa positiivinen.

Konsernin liikevaihto lokakuussa 2021 oli noin 24 miljoonaa euroa kasvaen noin 95 % vuoden 2020 vertailukuukaudesta ja ylittäen yli 10 %:lla vuoden 2019 vertailukuukauden liikevaihdon. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta lokakuussa oli yli 3 miljoonaa euroa.

Marraskuun 2021 liikevaihto oli yli 24 miljoonaa euroa kasvaen noin 140 % vuoden 2020 vertailujaksosta ja vastaten noin 90 % pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta marraskuussa 2021 oli yli 3 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, niiden muutokset ja vaikutus asiakaskysyntään, rokotekattavuuden kehitys sekä talouden maailmanlaajuinen epävarmuus voivat vaikuttaa yhtiön lähitulevaisuuden liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla. Yhtiö päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan? (Päivitetty 9.11.2021)

VASTAUS: COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, Suomen hallituksen sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Määrätietoisilla toimenpiteillä yhtiö on vähentänyt pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Yhtiö arvioi menettäneensä tammi–syyskuussa 2021 liikevaihtoa noin 90 miljoonaa euroa koronapandemian vuoksi. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö toimi tiukasti rajoitetussa tai suljetussa liiketoimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Kolmannella kvartaalilla rajoituksia lievennettiin Suomessa ja vähitellen purettiin kokonaan Tanskassa ja Norjassa. Yksityiskohtaisempi selvitys ravintolarajoitusten muutoksista on esitetty Q3/2021-osavuosikatsauksen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet. Vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla rajoituksia jälleen kiristettiin kaikissa toimintamaissa (ks. jäljempänä kohta Millaisia rajoitukset ovat yhtiön eri toiminta-alueilla?)

NoHo Partnersin Suomen valtiolta saama tuki tammi–syyskuussa 2021 oli noin 3,8 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 2,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,9 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.7.–30.9.2021 olivat yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Konserni ei saanut kolmannella kvartaalilla tukea Suomen valtiolta. Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty Q3/2021-osavuosikatsauksen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset. Vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla rajoituksia jälleen kiristettiin, jonka myötä valtioiden korvauksia päivitettiin (ks. jäljempänä kohta Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne?)

Koko tilikauden 2020 liikevaihto oli 156,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 57,5 prosenttia vuodesta 2019. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys tilikaudella 2020 oli arviolta noin 145 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Nopean reagoinnin, operatiivisen toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla yhtiö pystyi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan, joka jäi koko tilikauden osalta vain 5,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden koronapandemian aikana? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Suomen ja muiden Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet tiukkoja ohjeistuksia koskien ravintoloiden aukioloaikoja, asiakasmääriä ja muita turvallisuustoimia. Näiden toimenpiteiden lisäksi olemme noudattaneet ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia.

Ravintoloissamme käytössä on myös alan yleiseen ohjeeseen perustuva ravintoloiden omavalvontaohje, joka auttaa ravintoloita toimimaan turvallisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi? (Päivitetty 21.12.2021)

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020. Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme uudet neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta. Suomen hallitus ilmoitti 29.9.2020 ravintolarajoitusten tiukennuksista. Tiedotimme samana päivänä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme rajoituksiin. Tiedotimme 5.1.2021, että yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa ja 25.2.2021 tiedotimme uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme 8.3.2021 voimaan astuviin ravintoloiden sulkutoimiin. Tiedotimme 9.3.2021 aktivoivamme lock-downin varasuunnitelman, jolloin suljettuina oli noin 200 ravintolaa ja lomautettuja noin 2 200 henkilöä.

Neuvottelimme vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistamme pääosin huhti–toukokuulle 2020, jolloin vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa.

Tiedotimme 21.12.2021 joutuvamme lomauttamaan henkilöstömme sekä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme Suomen hallituksen julkaisemiin ravintolatoimialaa koskeviin tiukentuviin rajoitustoimiin, jotka astuvat voimaan 24.12.2021.

KYSYMYS: Kuinka NoHo Partners on turvannut rahoituksen riittävyyden pandemian aikana ja sen yli? (Päivitetty 9.11.2021)

VASTAUS: Tiedotimme 15.2.2021, että olemme saanut päätökseen neuvottelut päärahoittajiemme kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa COVID-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi. Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainojen lyhennykset ovat tilikauden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelman alkuvaiheessa rahoituslaitosten myöntämien lainojen kokonaiskorko nousee hieman yli 3 prosenttiin, kunnes covid-19-siltarahoitus on maksettu takaisin. Tämän jälkeen korkotaso palautuu asteittain noin 2,6 prosenttiin.

NoHo Partners myi 7.4.2021 1 000 000 kappaletta Eezy Oyj:n osaketta, jonka jälkeen yhtiö omistaa 6 274 881 osaketta eli noin 25,3 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista. Osakkeiden kauppahinta oli yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö kevensi Eezy-omistustaan kevään 2021 aikana myymällä yhteensä 1 246 029 osaketta.

Koronapandemian iskiessä maaliskuussa 2020 aloitimme välittömästi rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana myimme Eezy-omistustamme 2,4 miljoonalla eurolla, josta kirjasimme kvartaalille 0,6 miljoonan euron myyntivoiton.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 223,7 % syyskuun 2021 lopussa. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 159,2 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 158,9 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat syyskuun 2021 lopussa 318,2 miljoonaa euroa (296,5 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–syyskuussa 2021 olivat 9,5 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 14,6 %

KYSYMYS: Millaisia vaikutuksia Norjan 13.12.2021 julkistetuilla ravintolarajoituksilla on yhtiön toimintaan? (Päivitetty 14.1.2022)

VASTAUS: Norjassa asetettiin 14.12.2021 alkaen alkoholinmyyntikielto, joka käytännössä johtaa kaikkien NoHon Norjassa toimivien ravintoloiden sulkemiseen neljäksi viikoksi sekä koko henkilöstön lomautukseen. Ravintolasulku osuu ravintolamyynnin kannalta matalasesonkiin ja sen vaikutus 13.12.2021 annettuun joulukuun liikevaihtoennusteeseen on yhtiön arvion mukaan vähäinen.

Norjan valtio korvaa kiinteät kulut 85 prosenttiin asti liikevaihdon laskun mukaan, mikäli liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hävikki korvataan 100-prosenttisesti ja peruuntuneiden tapahtumien liikevaihdosta korvataan 70 prosenttia. Palkkatuki (80 % 30 000 NOK/kk saakka) jatkuu tammikuun 2022 loppuun saakka ja kiinteiden kulujen korvaus niin kauan kuin rajoituksia on voimassa.

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne?(Päivitetty 14.1.2022)

VASTAUS: Konserni on saanut julkisia avustuksia koronapandemian aiheuttamien haittojen lieventämiseksi 1.1.–30.9.2021 välisenä aikana Norjassa, Tanskassa ja Suomessa noin 9,2 miljoonaa euroa.

Suomessa vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana yhtiö kirjasi Suomen valtiolta kustannustukea 1,0 miljoonaa euroa ja toisella kvartaalilla 2,8 miljoonaa euroa. Kolmannella kvartaalilla yhtiö ei saanut julkista avustusta Suomen valtiolta.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 %. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattoi myös 80 % palkkakuluista maaliskuusta 2021 kesäkuun loppuun. Valtion tuki tammi–syyskuussa 2021 oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Rajoitusten astuessa uudelleen voimaan marraskuussa Tanskan valtio kompensoi kiinteitä kuluja 80 %:iin saakka, mikäli liikevaihto on laskenut yli 30 % vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mikäli yritys sulkee omaehtoisesti, valtio korvaa 90 % kiinteistä kuluista, poistoista ja koroista 17.12.2021–17.1.2022 välillä. Palkkatuki on 90 % tuntityöläisten palkoista ja 75 % kuukausipalkkalaisten palkoista.

Norjan valtion liikevaihtosidonnainen kiinteiden kulujen kompensaatio pandemian aikana on ollut noin 80 %. Kompensaatio jatkui syyskuun 2021 loppuun saakka, jolloin yhteiskunta avattiin ja ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa. Norjan valtion tuki tammi–syyskuussa 2021 oli 2,9 miljoonaa euroa. Rajoitusten jälleen kiristyessä joulukuussa Norjan valtio kompensoi liikevaihdon menetykset kiinteiden kulujen osalta 85 %:iin saakka, mikäli liikevaihto on laskenut yli 30 % vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hävikki korvataan 100-prosenttisesti. Peruuntuneiden tapahtumien liikevaihdosta korvataan 70 %. Palkkatuki (80 % 30 000 NOK/kk saakka) jatkuu tammikuun 2022 loppuun saakka ja kiinteiden kulujen korvaus niin kauan kuin rajoituksia on voimassa.

KYSYMYS: Millaisia rajoitukset ovat yhtiön eri toiminta-alueilla? (Päivitetty 14.1.2022)

VASTAUS: Suomen hallitus tiedotti 21.12.2021 uusista tiukentuneista rajoitustoimista 24.12.2021 alkaen, jolloin koronapassin käyttöä sekä aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitettiin merkittävästi anniskelun päättyessä klo 17. 12.1.2022 alkaen kaikki ravintolat koko maassa on suljettava klo 18.

Tanskassa rajoitukset poistuivat 10.9.2021, mutta koronapassi otettiin takaisin käyttöön 12.11.2021 ravintoloissa, baareissa, kahviloissa ja yökerhoissa sekä yli 200 henkilön sisätilaisuuksissa ja yli 2 000 henkilön ulkotapahtumissa. Ravintolat on suljettava klo 23 anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti on 50 %. Yökerhot ovat kiinni.

Ravintolarajoitukset Norjassa poistuivat 25.9.2021 ja kiristyivät jälleen joulukuun puolivälissä, jolloin ravintoloissa astui voimaan neljän viikon alkoholinmyyntikielto. Se päättyi 14.1.2022, mistä lähtien niin ruoka- kuin anniskeluravintoloissa anniskelu on sallittu klo 23 ja aukiolo 00 saakka. Asiakaskapasiteettirajoitus on noin 50 % ja tarjoilu tapahtuu pöytiin.

KYSYMYS: Miten viestitte sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti muun muassa tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä.

KYSYMYS: Kuinka suuri omistaja olette Eezy Oyj:ssä? Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan? (Päivitetty 9.11.2021)

VASTAUS: 30.9.2021 NoHo Partners omisti 5 914 745 Eezy Oyj osaketta, mikä vastaa 23,8 prosentin omistusosuutta. Omistettujen osakkeiden kirjanpitoarvo NoHo Partners Oyj:n taseessa on 30,4 miljoonaa euroa tarkoittaen 5,14 euron kirjanpitoarvoa osakkeelta. Eezyn osakkeen päätöskurssi oli syyskuun lopussa 6,70 euroa.

NoHo Partners on määritellyt omistamansa Eezy Oyj:n osakkeet myytävissä olevaksi omaisuuseräksi. Yhtiön suunnitelmissa on luopua asteittain Eezy-omistuksesta rahoittaakseen tulevaisuuden kasvuhankkeet sekä tarvittaessa vahvistaakseen taseasemaansa.

Tammi–syyskuussa 2021 Eezyn liikevaihto oli 142,9 milj. euroa (147,2 milj. euroa tammi–syyskuussa 2020) ja liikevoitto 8,6 milj. euroa (4,1) eli 6,0 % liikevaihdosta. Koko vuoden 2021 osalta Eezy odottaa liikevaihdon olevan 190–210 milj. euroa ja liikevoiton olevan 11–14 milj. euroa. Vuonna 2020 Eezyn liikevaihto oli 190,6 milj. euroa ja liikevoitto 5,6 milj. euroa.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Osavuosikatsaus Q3/2021, on luettavissa täällä. Tilinpäätös 2020 on luettavissa täällä.