Q&A sijoittajille

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Päivitetty viimeksi 11.5.2021 klo 14.45

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Ryhdyimme toimenpiteisiin heti pandemian alettua turvataksemme yrityksen toimintakyvyn poikkeusolojen yli. Nämä toimenpiteet koskivat mm. työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuutta, kustannusten sopeuttamista ja rahoituksen turvaamista.

Alkuvuonna 2021 yhtiö operoi hyvin rajoitetussa toimintaympäristössä, jolloin ravintolakapasiteetista oli käytössä noin 40 prosenttia. Kolmasosa ravintoloista oli kokonaan suljettuina ja loput toimivat rajoitetuin aukioloajoin ja asiakaspaikoin. Suomen hallituksen asettamien ravintolarajoitusten myötä ravintolatoiminta Suomessa asetettiin sulkutilaan 8.3.2021 pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.

Konsernin tammi–maaliskuun 2021 liikevaihto oli noin 20,2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 40 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Yhtiö arvioi menettäneensä katsauskaudella liikevaihtoa yli 40 miljoonaa euroa pandemian vuoksi. Konsernin liiketappio tammi–maaliskuussa oli noin 9,7 miljoonaa euroa (laskua 47,5 %) ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta noin 6,7 miljoonaa euroa negatiivinen (laskua 104,2 %).

Konsernin liikevaihto huhtikuussa 2021 oli noin 4,7 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 22 prosenttia vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta huhtikuussa oli maaliskuun 2021 tasolla ollen noin 3 miljoonaa euroa negatiivinen.

Ravintolasulku Suomessa jatkui 18.4.2021 saakka, jonka jälkeen ravintolat on ollut mahdollista avata tiukoin rajoituksin anniskelun päättyessä klo 17 pandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla. Ravintoloiden valtakunnallinen anniskelukielto Norjassa purettiin 16.4.2021 alueellisesti, mutta se jatkuu Oslossa edelleen. Tanskassa ravintolasulku purettiin 21.4.2021, mistä lähtien ravintolat saivat aueta rajoituksin.

Suomen hallituksen julkaistua määräyksen maaliskuun rajoitussulusta 25.2.2021, tiedotimme välittömästi uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme ravintoloiden sulkutoimiin. Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida COVID-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

Koko tilikauden 2020 liikevaihto oli 156,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 57,5 prosenttia vuodesta 2019. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys tilikaudella 2020 oli arviolta noin 145 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Nopean reagoinnin, operatiivisen toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla yhtiö pystyi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan, joka jäi koko tilikauden osalta vain 5,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Olemme valmistautuneet koronashokista palautumiseen perusteellisesti karsimalla kustannuksia ja hiomalla operatiivista toimintaamme. Tämä sekä yhtiön kriisin aikana edelleen tehostama ravintolaportfolio ja täyden poisto-ohjelman keventämä tase takaavat hyvät lähtökohdat yhtiön rakenteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Kevään 2020 sulkujakson perusteella voimme todeta, että nopeat toimenpiteet kustannusten laskemiseksi, väliaikaiset alennukset vuokrissa ja valtion tuki yhdistettynä, rajaavat merkittävästi negatiivista vaikutusta kassavirtaan.

Perustuen tämänhetkiseen arvioon rajoitusten purkamisesta, toukokuun 2021 liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan huhtikuuhun nähden ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan noin 2 miljoonaa euroa negatiivinen.

Likviditeettimme olemme turvanneet ajamalla burn raten mahdollisimman alas, kun samalla valmistaudumme liiketoimintamme vaiheittaiseen avaamiseen. Koska liiketoimintaympäristömme on edelleen epävakaa ja valtiovallan päätöksenteko vaikeasti ennustettavaa, olemme varautuneet myös tilanteen mahdolliseen pitkittymiseen muun muassa myymällä osan Eezy-omistustamme ja vahvistamalla kassatilannettamme.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden koronapandemian aikana? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Suomen ja muiden Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet tiukkoja ohjeistuksia koskien ravintoloiden aukioloaikoja, asiakasmääriä ja muita turvallisuustoimia. Näiden toimenpiteiden lisäksi olemme noudattaneet ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia.

Ravintoloissamme käytössä on myös alan yleiseen ohjeeseen perustuva ravintoloiden omavalvontaohje, joka auttaa ravintoloita toimimaan turvallisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020, jolloin kerroimme koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi yhtiön tehneen lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset olivat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskivat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.

Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme uudet neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi, ja niiden lopputuloksena määräaikaiset, koko- tai osa-aikaiset lomautukset koskivat noin 550 henkilöä. Suomen hallitus ilmoitti 29.9.2020 ravintolarajoitusten tiukennuksista. Tiedotimme samana päivänä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme rajoituksiin. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö. Tiedotimme 5.1.2021, että yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa, 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävissä sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka koskivat sillä hetkellä noin 600 henkilöä.

Tiedotimme 25.2.2021 uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme 8.3.2021 voimaan astuviin ravintoloiden sulkutoimiin. Neuvotteluiden tarkoituksena oli minimoida COVID-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään. Tiedotimme 9.3.2021 että aktivoimme lock-downin varasuunnitelman, jolloin suljettuina oli noin 200 ravintolaa ja lomautettuja noin 2 200 henkilöä.

Neuvottelimme vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistamme pääosin huhti–toukokuulle 2020, jolloin vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuussa 2021 vuokra-alennukset olivat 0,8 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Kuinka NoHo Partners on turvannut rahoituksen riittävyyden pandemian aikana ja sen yli? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Tiedotimme 15.2.2021, että olemme saanut päätökseen neuvottelut päärahoittajiemme kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa covid-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi. Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainojen lyhennykset ovat tilikauden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelman alkuvaiheessa rahoituslaitosten myöntämien lainojen kokonaiskorko nousee hieman yli 3 prosenttiin, kunnes covid-19-siltarahoitus on maksettu takaisin. Tämän jälkeen korkotaso palautuu asteittain noin 2,6 prosenttiin.

Markkinatilanteen ja etenkin hallituksen rajoitustoimien vaikean ennakoitavuuden johdosta olemme varmistaneet lyhyen aikavälin likviditeettiämme vähentämällä omistustamme Eezy-yhtiöstä myymällä sen osakkeita 6,2 miljoonan euron arvosta. Tämä huomioiden likvidit varamme olivat katsauskauden jälkeen huhtikuun lopussa 10 miljoonaa euroa, jonka arvioimme riittävän siinäkin tapauksessa, että pandemiatilanne rajoituksineen jatkuu kesälle saakka. Kesäkuun osalta odotamme liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan positiivinen.

Koronapandemian iskiessä maaliskuussa 2020 aloitimme välittömästi rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.

Maaliskuun 2021 lopussa konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 227,4 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 169,9 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 162,0 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat maaliskuun 2021 lopussa 332,0 miljoonaa euroa (288,8 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi– maaliskuussa 2020 olivat 3,0 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 15,5 % (22,6 %) ja nettovelkaantumisaste 472,7 % (286,8 %).

KYSYMYS: Miltä 2021 näyttää ja miten odotatte liiketoiminnan palautuvan? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Talousnäkymät ja kuluttajien luottamus ovat parantuneet nopeasti kevään aikana. Alkuvuosi on kuitenkin ollut hyvin vaikea ravintola-alalle ja ravintoloiden rajoitustoimien jatkuessa tilanne ei parane merkittävästi. Kustannusten raju sopeuttaminen on jatkunut. Kysynnän osalta nähtävissä on monia rohkaisevia tekijöitä ja kesän suhteen näkymät ovat varovaisen optimistisia, mutta yhtiön tuloskehitys riippuu merkittävästi tautitilanteen ja viranomaisrajoitusten kehityksestä.

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi. Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä valtioiden asettamien ravintolarajoitusten purkuaikataulusta ei ole tietoa.

Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Yhtiö arvioi pystyvänsä antamaan tarkempia tietoja puolivuotiskatsauksen 2021 yhteydessä.

Olemme valmistautuneet avaamaan liiketoimintaamme rajoitusten poistumisen tahdissa. Arviomme mukaan rajoitukset tulevat lievenemään 13.5. alkaen pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja myös asteittain pääkaupunkiseudulla. Odotamme liiketoiminnan normalisoituvan kesäkuun aikana ja suhtaudumme tulevaan kesään varovaisen optimistisesti tautitilanteen parantuessa ja rokotusohjelman edetessä. Kuluttajien luottamus on kevään aikana vahvistunut merkittävästi. Viimeksi luottamus oli näin vahvaa keväällä 2018. Kotitaloudet ovat keskittyneet viime aikoina kuluttamisen sijaan säästämään ja säästämisaste on noussut poikkeuksellisen korkeaksi. Vaikka ulkomaanmatkailu vähitellen elpyy, suurin osa suomalaisista päätyy todennäköisimmin lomailemaan kesällä kotimaassa ja käyttämään kotimaisia palveluita.

Samaan aikaan, kun näkymät tulevaisuuden osalta kirkastuvat, tulemme tarkentamaan suunnitelmiamme tuleville vuosille ja julkaisemme 2024 strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 17.6.2021. Tavoitteenamme on myös antaa tarkempi ohjeistus kuluvasta vuodesta toisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

KYSYMYS: Mitä voimme odottaa lähivuosilta? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Olemme valmistautuneet koronashokista palautumiseen perusteellisesti karsimalla kustannuksia ja hiomalla operatiivista toimintaamme vaikeissa olosuhteissa. Tämä sekä yhtiön kriisin aikana edelleen tehostama ravintolaportfolio ja täyden poisto-ohjelman keventämä tase takaavat hyvät lähtökohdat yhtiön rakenteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Julkaisemme uuden strategiamme tavoitteineen 17.6.2021. Yhtiömme tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ravintolayhtiö, jonka strategiana tulee olemaan kannattava kasvu entistä valikoiduimmissa markkinoissa ja asiakassegmenteissä. Tavoittelemme tulevaisuuden kasvua esimerkiksi Norjan markkinalla, Friends & Brgrs -ketjussa ja suuremmissa hankkeissa eri kaupungeissa.

Yhtiö on sitoutunut yhdessä rahoituslaitostensa kanssa lainanlyhennysohjelmaan, joka mahdollistaa yhtiön kasvusuunnitelman toteuttamisen ja velkaisuuden keventämisen tasapainossa. Tavoitteena on, että IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran suhde vuoden 2023 loppuun mennessä on alle 3.

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Yhtiön Suomen valtiolta saama kompensaatio tammi–joulukuussa 2020 oli noin 5,1 miljoonaa euroa. Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki tammi–joulukuussa oli noin 4,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,8 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–31.12.2020 olivat yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattoi myös 80 prosenttia palkkakuluista 8.7.2020 saakka. Rajoitusten tiukentumisen myötä Tanskan valtio jatkoi kompensointia palkkakuluista 80 prosenttia marraskuusta 2020 lähtien. Tanskan valtion 80-prosenttinen tuki kiinteistä kuluista sekä palkoista jatkuu kesäkuun 2021 loppuun. Lisäksi valtio maksaa työntekijöiden palkat ensimmäisen 7 päivän ajalta ravintoloiden avauksesta 21.4.2021 lähtien.

Rajoitusten keventyessä Norjan valtion tuki laski elokuun 2020 alussa kiinteiden kulujen osalta 80 prosentista 50 prosenttiin, mutta tukea nostettiin lokakuussa 60 prosenttiin rajoitusten jälleen tiukennuttua. Marraskuussa rajoitusten tiukennuttua edelleen tukea nostettiin jälleen sen ollessa marras–joulukuussa 2020 85 prosenttia ja tammi–maaliskuussa 2021 70 prosenttia. Norjan valtion kiinteiden kulujen kompensaatio on 80 prosenttia huhtikuusta 2021 vähintään kesäkuun loppuun. Lisäksi Norjan valtio maksaa yrityksille lisätukea kaupunkien toimesta. NoHo Partnersin lisätuen osuus tammi–maaliskuussa oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Myös valtion kulttuurirahasto tukee yrityksiä, jotka eivät ole pystyneet järjestämään tapahtumia. Lisätukien jakaminen jatkuu rajoitustoimien jatkuessa.

Tammi–maaliskuussa 2021 Tanskan valtiolta yhtiön saama tuki oli noin 1,7 miljoonaa euroa, Norjan valtiolta saama tuki noin 1,3 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolta saama tuki noin 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin Tanskan, Norjan ja Suomen valtioiden tuet ajalta 1.1.–31.3.2021 olivat yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Millaisia rajoitukset ovat yhtiön kansainvälisillä toiminta-alueilla? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Rajoitukset Tanskassa ja Norjassa ovat olleet koko koronapandemian ajan Suomea tiukemmat, mutta samanaikaisesti valtiot ovat tukeneet ravintola-alaa taloudellisesti suorilla tuilla. Tanskassa ja Norjassa valtiot ovat kattaneet noin 80 prosenttia koronapandemian aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Molemmissa maissa kulurakennetta on jouduttu sopeuttamaan lomautuksilla ja irtisanomisilla sekä määrätietoisilla hallinnon tehostamistoimenpiteillä.

Tanskassa koronapandemian kiihtymisen vuoksi ravintolat suljettiin koko maassa 9.12.2020 ja vain take-away-myynti oli sallittu. Tanska salli ravintoloiden avaamisen rajoituksin kohentuneen pandemiatilanteen vuoksi 21.4.2021 alkaen. Ravintolaan pääsee koronapassilla ja tekemällä pöytävarauksen. Ravintoloiden anniskelu päättyy klo 22 ja ovet suljetaan klo 23. Asiakaspaikkamäärä on rajoitettu noin puoleen. Sisätapahtumien osalta Tanskassa on tehty portaittainen avaussuunnitelma: 6.5. alkaen samaa seuruetta oleva, maksimissaan 25 hengen ryhmä saa kokoontua ravintolassa sen normaaliaukioloaikojen puitteissa. Ryhmän maksimimäärä nousee 21.5. alkaen 50 henkilöön ja 11.6. alkaen 100 henkilöön. Tämä mahdollistaa pidemmän myyntiajan klo 23 jälkeen rajoitetulla asiakasmäärällä.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattaa myös 80 prosenttia palkkakuluista maaliskuusta 2021 alkaen. Tanskan valtion kompensaatiot jatkuvat kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi valtio maksaa työntekijöiden palkat ensimmäisen 7 päivän ajalta ravintoloiden avauksesta 21.4.2021 lähtien.

Norjassa ravitsemusliikkeissä astui voimaan alkoholinmyyntikielto 9.11.2020, josta lähtien ravintolat eivät saa tarjoilla lainkaan alkoholia. Yhtiön ravintolat Norjassa ovat pääasiallisesti viihderavintoloita, ja ne suljettiin. Anniskelurajoitusta purettiin tammikuun 2021 kolmannella viikolla alueellisesti, mutta anniskelukielto jatkui muun muassa Oslossa 2.3.2021 saakka, jolloin ravintolat Oslossa määrättiin suljettaviksi. Anniskelukielto Norjassa astui jälleen voimaan valtakunnallisesti 26.3.2021 alkaen. Se purettiin alueellisesti 16.4.2021, mistä lähtien ruokaravintolat tietyillä paikkakunnilla saavat olla auki klo 22.30 saakka anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti on rajoitettu noin puoleen. Oslossa anniskelukielto jatkuu toistaiseksi.

Norjan valtion kiinteiden kulujen kompensaatio katsauskaudella oli 80 prosenttia, ja kompensaation arvioidaan jatkuvan rajoitustoimien jatkuessa vähintään kesäkuun 2021 loppuun. Lisäksi Norjassa maksetaan yrityksille lisätukea kaupunkien toimesta. NoHo Partnersin lisätuen osuus katsauskaudella oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Myös valtion kulttuurirahasto tukee yrityksiä, jotka eivät ole pystyneet järjestämään tapahtumia. Mikäli rajoitustoimia jatketaan, myös lisätukien jakaminen ravintoloille jatkuu. Norjan valtio tukee myös työllistymistä maksamalla 50 prosenttia takaisin otettavan henkilöstön palkasta kesäkuun 2021 loppuun saakka.

KYSYMYS: Onko NoHo Partners uudelleenarvioinut strategiaansa? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Olemme käynnistäneet strategiaprosessin 2024, jonka taloudelliset tavoitteet ja suunnitelman julkaisemme 17.6.2021.

KYSYMYS: Miten viestitte sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti muun muassa tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä.

KYSYMYS: Kuinka suuri omistaja olette Eezy Oyj:ssä? Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan? (Päivitetty 11.5.2021)

VASTAUS: Eezy Oyj tiedotti 23.3.2021, että NoHo Partners tarjosi Eezyn avainhenkilöille yli 210 000 kappaletta eli noin 1,1 miljoonan euron arvosta osakkeita ostettavaksi. Ostajina oli yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäseniä, franchise-yrittäjiä sekä muita avainhenkilöitä.

”Halusimme tarjota Eezyn avainhenkilöille mahdollisuuden sitoutua entistä vahvemmin yhtiöön. Eezy on henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjä, jonka johdon ja yrittäjien aktiivinen tarttuminen tähän mahdollisuuteen viestii vahvasta omistautumisesta yhtiöön ja sen tulevaisuuteen”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine Eezy Oyj:n sijoittajauutisessa.

Osakemyynnin myötä NoHo Partners omisti 23.3.2021 7 304 881 kappaletta eli 29,40 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista.

Eezy Oyj:n 23.3.2021 julkaisemat tiedotteet:
– liputusilmoitus luettavissa täällä
– MAR-ilmoitukset (Johdon liiketoimet) luettavissa täällä
– sijoittajauutinen luettavissa täällä

NoHo Partners myi 26.3.2021 30 000 kappaletta ja 7.4.2021 1 000 000 kappaletta Eezyn osakkeita. Osakemyyntien myötä NoHo Partners omistaa 7.4.2021 6 274 881 kappaletta eli noin 25,3 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista.

Eezy totesi 2020 tilinpäätöstiedotteessa seuraavaa: ”Koronavirus on vaikuttanut asiakkaisiimme ja meihin maaliskuusta 2020 alkaen. Vaikutus on ollut suurin Horeca-sektorilla, joka normaalisti tuo noin neljäsosan liikevaihdostamme. Horeca pysähtyi keväällä, aloitti toipumisen kesällä, mutta laski uudelleen loppuvuodesta, kun koronan kiihtyminen ja uudet rajoitukset vähensivät kysyntää. Horeca-markkinan arvioidaan pysyvän melko heikkona lähikuukausien ajan.”

”Koronan negatiivinen vaikutus näkyy selvästi myös teollisuudessa ja rakentamisessa, joka normaalisti tuo noin puolet liikevaihdostamme, mutta tilanne vaihtelee alueittain ja asiakkaittain. Ulkomaisen työvoiman maahantuonti on edelleen vaikeaa.”

”Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitustoimien kestosta sekä kriisin jälkeisestä toipumisnopeudesta ei ole varmuutta, minkä takia liikevaihdon ennustaminen on vaikeaa. Sopeutamme organisaation kokoa kulloisenkin tarpeen mukaiseksi. Kriisin pitkittyminen voi heikentää asiakkaiden taloudellista tilannetta ja johtaa luottotappioihin. Seuraamme aktiivisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymistä. Oma maksuvalmiutemme on tällä hetkellä hyvä.”

”Asiantuntijapalveluiden osalta korona on hidastanut joidenkin asiakkaiden hankkeita, mutta vähitellen asiakkaiden kysyntä on elpymässä. Kriisin myötä heikkenevä työllisyystilanne voi kasvattaa työllistämis-, muutosturva- ja uravalmennuspalveluiden kysyntää.”

Vuonna 2020 Eezyn liikevaihto oli 190,6 milj. euroa (169,8 milj. euroa tammi–joulukuussa 2019). Käyttökate oli 13,5 milj. euroa (12,6) ja liikevoitto 5,6 milj. euroa (8,0). Oikaistu käyttökate oli 14,3 milj. euroa (16,4) ja oikaistu liikevoitto 6,9 milj. euroa (11,8). Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,25) osakkeelta.

Tammi-maaliskuussa 2021 koronapandemian jatkuminen supisti edelleen Eezyn liiketoimintaa. Raportointikaudella liikevaihto oli 36,6 milj. euroa (55,1 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2020), käyttökate 2,8 milj. euroa (2,8) ja liikevoitto 0,9 milj. euroa (1,0). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02) osakkeelta.

Koronapandemian takia Eezy ei anna tulosennustetta vuodelle 2021.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Osavuosikatsaus Q1/2021, on luettavissa täällä. Tilinpäätös 2020 on luettavissa täällä.