Q&A sijoittajille

Koronaviruspandemialla (COVID-19) on ollut merkittävä vaikutus NoHo Partnersin liiketoimintaan. Kokosimme tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Julkaistu 3.4.2020. Päivitetty viimeksi 29.7.2020 klo 16.46.

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan?

VASTAUS: Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa (ks. kysymys ”Miten rahoitusneuvottelut etenevät”).

Täsmensimme 5.5.2020 aiemmin (3.4.2020) annettuja arvioita poikkeustilan aikaisesta (ks. seuraava kysymys) liikevaihdosta ja kustannuksista. Poikkeustilan aikana arvioimme liikevaihdon olevan noin 1,5 miljoona euroa kuukaudessa ja kulujen olevan noin 2–3 miljoonaa euroa kuukaudessa, riippuen käynnissä olevista vuokrasopimusneuvotteluista.

Normaaliolosuhteissa toimimme noin 15 miljoonan euron negatiivisella käyttöpääomapositiolla, joka rahoittaa osaltaan kasvuamme. Nykyisessä poikkeustilanteessa joudumme rahoittamaan tämän määrän ulkopuolisella vieraalla pääomalla. Tämä tilanne luonnollisesti normalisoituu, kun normaali liiketoimintamme käynnistyy ja liikevaihtomme palaa. Nyt otettavalla käyttöpääomarahoituksella saamme hoidettua velvoitteemme alihankkijoitamme kohtaan.

KYSYMYS: Miten odotatte liiketoiminnan palautuvan?

VASTAUS: Olemme laatineet kolmivaiheisen toimenpidesuunnitelman koronapandemian vaikutusten hallitsemiseksi. Lue lisää alla olevista vaiheista 5.5.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Vaihe 1: Poikkeustilan liiketoimintaympäristö (lock-down)
Yhtiö keskittyi ensimmäisen vaiheen alussa nopeaan kulujen alasajoon, henkilökunnan lomauttamiseen ja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen liiketoimintaan kohdistuvien rajoitusten aikana.

Vaihe 2: Rajoitettu liiketoimintaympäristö
Liiketoimintoja käynnistetään hallitusti ja vaiheittain seuraavan 6–12 kuukauden aikana. Päätökset liiketoimintojen käynnistämisestä tehdään viikkotasolla ja toimipistekohtaisesti. Yhtiön tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan positiivinen kassavirta rajoitetussakin liiketoimintaympäristössä ravintola-alan vaiheittain elpyessä.

Vaihe 3: Kilpailukyvyn vahvistaminen
Yhtiön hallitus käynnistää tulevien kuukausien aikana suunnitelman kolmannen vaiheen, jossa keskitytään yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseen koronapandemian jälkeisessä ravintolamarkkinassa 2021 sekä pääomarakenteen vahvistamiseen.

KYSYMYS: Miltä tulevaisuuden näkymät näyttävät? Suunnitteletteko toimintaanne nyt skenaarioiden avulla?

VASTAUS: Peruimme 13.3.2020 aiemmin antamamme tulosohjeistuksen vuodelle 2020, emmekä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettamme tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Ilmoitimme 9.6.2020 tulosjulkistuksemme yhteydessä, että perumme vuodelle 2021 aiemmin asettamamme taloudelliset tavoitteemme. Tarkennamme niitä sekä vuoden 2020 tulosohjeistustamme kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tulemme raportoimaan liiketoimintamme kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Viranomaismääräykset ja kuluttajien psykologia vaikuttavat merkittävästi yhtiön tulevaisuuden näkymiin. Olemme valmistautuneet kolmeen eri skenaarioon:

Perusskenaariossa myynti on n. 70–85 % normaalitasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista loppuvuoden ajan.

Low-skenaariossa myynti on n. 50 % normaalitasosta, liiketoiminta on kassavirtaneutraalia ja investoinnit ovat pääosin jäädytettynä.

High-skenaariossa myynti palautuu Q4/2020 aikana normaalitasolle ja liiketoiminta on vahvasti kassavirtapositiivista.

Huonoimmassakin skenaariossa olemme operatiivisesti ja kassallamme valmistautuneet ottamaan vastaan pandemian mahdollisen 2. aallon.

Uskomme, että ravintolamarkkina palautuu vuoden 2019 tasolle vuoden 2021 aikana. Uhkina näemme isojen tapahtumien, yökerhojen ja yritystilaisuuksien osalta rajoitusten jatkumisen sekä ostovoiman heikkenemisen. Mahdollisuuksina näemme kapasiteetin ja kilpailun tervehtymisen etenkin kauppakeskuksissa, verotuksen mahdollisen kevenemisen, digitaaliset kanavat, jotka ovat avoinna kotikulutukseen sekä digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden.

KYSYMYS: Mitä voimme odottaa toisen vuosineljänneksen 2020 tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran osalta? 

VASTAUS: Liiketoimintojemme pysähtyessä olemme keskittyneet n.k. burn-raten minimointiin ja olemme siirtyneet tuloslaskelmaohjauksesta kassavirtaohjaukseen. Huhtikuun liikevaihtomme oli 1,8 m€, ja liiketoiminnan kassavirta oli -2,6 m€. Toukokuun liikevaihto oli 3 m€ ja liiketoiminnan kassavirta noin -1,5 m€. Tiedotimme 6.7.2020, että kesäkuun 2020 liikevaihtomme oli yli 13,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli kesäkuussa positiivista, ja yhtiö pystyi keskittymään liiketoiminnan kontrolloituun käynnistämiseen ja henkilökunnan työllistämiseen.

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne?

VASTAUS: Suomen valtion tuen määrän arvioidaan olevan konsernissa kokonaisuudessaan noin 5 miljoonaa euroa yrittäjävetoiset tytäryhtiöt mukaan lukien. Konsernin emoyhtiön NoHo Partners Oyj:n osuuden kokonaistuesta arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa. Konsernin saama Tanskan ja Norjan valtioiden tuki ajalta 1.1.–31.3.2020 on noin 0,9 miljoonaa euroa, ja vuoden 2020 toisen neljänneksen osalta tuki tulee olemaan noin 2,6 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön turvallisuuden ja yrityksen toimintakyvyn yli kriisin?

VASTAUS: Peruutimme välittömästi Suomen hallituksen 12.3.2020 antamien suositusten mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötapahtumat toukokuun 2020 loppuun saakka. Lisäksi noudatimme ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia. Suljimme viranomaissuositusten mukaisesti yökerhomme ja ruokaravintolamme ennen Suomen hallituksen virallista määräystä ravintoloiden sulkemisesta.

Aloitimme määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen heti koronakriisiin vaikutusten liiketoimintaan ilmetessä. Samalla aloitimme rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle nykyisten rahoittajien kanssa.

Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. 29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme ja sopineet 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.

Liiketoiminnan käynnistyessä kesäkuun 2020 alussa yhtiö on valmistautunut ravintoloiden avautumisiin valmistelemalla erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset, joiden tavoitteena on suojata henkilökuntaa ja asiakkaita maakohtaisten ohjeistusten mukaisesti.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi ja kuinka nopeasti nämä vaikuttavat kustannuksiinne? Mitä toimenpiteitä olette tehneet kiinteiden kustannustenne osalta?

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronakriisiin vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020, jolloin kerroimme koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi yhtiön tehneen lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset ovat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskevat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. 1.4.2020 alkaen yhtiö on lomauttanut määräaikaisesti seitsemän yhdestätoista NoHo Partnersin johtoryhmän jäsenestä ja 1 030 henkilöä vakituisesta henkilökunnastaan. Perhe- ja opintovapaalla tai muulla pidemmällä vapaalla olevat henkilöt eivät kuulu lomautusten piiriin. Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi. 15.6.2020 tiedotimme, että määräaikaiset, koko- tai osa-aikaiset lomautukset koskevat tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Lomautettujen lopullinen määrä ja lomautusten kesto tarkentuvat myöhemmin markkinatilanteen muuttuessa.

Arvioimme poikkeustilan aikana kiinteiden kulujemme olevan noin 2–3 miljoonaa euroa kuukaudessa, käynnissä olevista vuokrasopimusneuvotteluista riippuen. Tilanne 5.5.2020 on, että yhtiön vuokrasopimuksista noin 70 prosentissa on saatu neuvoteltua vuokravapaus toukokuun loppuun asti. Neuvottelut kesäkuun vuokrien osalta jatkuvat. Tanskassa ja Norjassa valtio kattaa noin 80 prosenttia vuokrakustannuksistamme kriisin aikana.

Kerroimme kuluistamme Q1-tulosinfon yhteydessä toimitusjohtajan katsauksessa. Tallenteen Q1-tulosinfotilaisuudesta voi katsoa täältä ja esityksen täältä.

KYSYMYS: Onko NoHo Partners uudelleenarvioinut strategiaansa?

VASTAUS: Yhtiömme keskittyy nyt täysimääräisesti kustannusten ja kassavirran hallintaan sekä rahoitusjärjestelyihin varmistaakseen, että se on valmis jatkamaan liiketoimintaansa mahdollisimman nopeasti koronaviruskriisin jälkeen. Yhtiön strategian uudelleenarvioiminen tulee ajankohtaiseksi kriisivaiheesta selviytymisen ja sitä seuraavan liiketoiminnan käynnistämisvaiheen jälkeen.

KYSYMYS: Miten rahoitusneuvottelut etenevät?

VASTAUS: Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle. Osana rahoitussopimusta yhtiö on neuvotellut huhtikuuhun 2021 asti kestävän lyhennysvapaan jakson olemassa olevaan rahoitukseensa.

29.5.2020 annoimme pörssitiedotteen, jossa kerroimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta olemme sopineet 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitus on Tesin vakautusrahoitusta koronatilanteessa. Samalla kerroimme yritystodistusohjelman toukokuussa 2020 erääntyvien 22 miljoonan euron velkojen osalta, että ohjelmaa on jatkettu 12,5 miljoonan euron osalta syksyyn 2020 saakka ja että velasta yhteensä 9,5 miljoonaa euroa on maksettu takaisin.

Tesin laina on vakuudeton ja erääntyy 18 kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Lainan vuosikorko on 10 prosenttia. Korko erääntyy maksettavaksi eräpäivänä yhdessä lainapääoman kanssa (PIK). Laina on mahdollista maksaa osittain tai kokonaan takaisin ennen eräpäivää. Tesillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, eräpäivän jälkeen koska tahansa konvertoida laina korkoineen osittain tai kokonaan enintään 2.400.000 NoHo Partners Oyj:n uudeksi osakkeeksi yhdessä tai useammassa erässä. Konversiotilanteessa osakekohtainen konversiohinta on konversioperustetta edeltävän kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu Yhtiön osakkeen keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Johtaja Jussi Hattula Tesistä:
”NoHo Partners on merkittävä työllistäjä koronan runtelemalla ravintola-alalla, ja vaikuttaa laajasti myös suomalaiseen elintarvike- ja raaka-aineteollisuuteen pientuottajaostojen kautta. Tesi sijoittaa vakautusohjelmastaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Rahoituspaketin turvin NoHo Partners pystyy jatkamaan kesäkuussa ravintolatoimintaansa ja pääsemään poikkeusajan yli mahdollisimman pienillä vahingoilla”.

KYSYMYS: Mikä on NoHo Partnersin likviditeettitilanne?

VASTAUS: Tiedotimme rahoitusneuvottelujen päättymisestä ja 34 miljoonan euron rahoituspaketin sopimisesta 3.4.2020. 29.5.2020 tiedotimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Normaaliolosuhteissa toimimme noin 15 miljoonan euron negatiivisella käyttöpääomapositiolla, joka rahoittaa osaltaan kasvuamme. Tämän käyttöpääoman koko vaihtelee ravintola-alalla myös hieman vuodenajan mukaan. Olemme siis nyt ottaneet käyttöön tämän osuuden rahoituspaketistamme. Tämän jälkeen meille jää rahoituspaketista noin 19 miljoonaa euroa kassaan.

Rahoituspaketilla saamme siis hoidettua velvoitteemme alihankkijoitamme kohtaan, koska nykyisessä poikkeustilanteessa joudumme rahoittamaan tämän määrän ulkopuolisella vieraalla pääomalla. Tämä tilanne luonnollisesti normalisoituu ja käyttöpääoma palautuu, kun normaali liiketoimintamme käynnistyy ja liikevaihtomme palaa.

29.5.2020 tiedotimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa. Rahoitusneuvottelut kokonaisuudessaan koronaviruspandemian aiheuttamalle poikkeusajalle on saatu päätökseen ja rahoituskokonaisuudella varmistamme kassamme riittävyyden tänä aikana. Seuraavaksi voimme keskittyä liiketoimintamme käynnistämiseen ja toimintamme rahoittamiseen omalla kassavirralla.

KYSYMYS: Koska NoHo Partners tiedottaa lisää taloudellisesta tilanteestaan ja suunnitelmistaan?   

VASTAUS: Tiedotamme pörssiyhtiönä olennaisista muutoksista pörssitiedotteilla. Kuten olemme tiedottaneet 13.3.2020, olemme peruneet 5.3.2020 annetun tulosohjeistuksen vuodelle 2020, emmekä tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettamme tämän vuoden osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Koronaviruksen taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu muun muassa viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta.

Ilmoitimme 9.6.2020 Q1-tulosjulkistuksemme yhteydessä, että perumme vuodelle 2021 aiemmin asettamamme taloudelliset tavoitteemme, tarkennamme niitä sekä vuoden 2020 tulosohjeistustamme kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tulemme raportoimaan liiketoimintamme kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla. Tulemme päivittämään ajankohtaista tietoa tilanteestamme myös tämän Q&A-sivun kautta.

6.7.2020 tiedotimme, että kesäkuun 2020 liikevaihtomme oli yli 13,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 55 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli kesäkuussa positiivista, ja pystyimme keskittymään liiketoiminnan kontrolloituun käynnistämiseen ja henkilökunnan työllistämiseen. Tulemme raportoimaan liikevaihdon kehityksestä heinäkuun osalta 11.8.2020 ja elokuun osalta 8.9.2020.

KYSYMYS: Miten olette viestineet aiemmin sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne?

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä. Viimeksi olemme viestineet riskeistä ja epävarmuustekijöistä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä, joka julkaistiin 5.3.2020 sekä tilinpäätöksessä, joka julkaistiin 26.5.2020. Lisäksi olemme käyneet jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua riskeistä analyytikoidemme kanssa.

KYSYMYS: Olette suuri omistaja Eezy Oyj:ssä. Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan?  

VASTAUS: Eezy Oyj arvioi 20.3.2020 julkaisemassaan yhtiötiedotteessa, että sen liiketoimintaympäristössä on tapahtunut merkittävä negatiivinen muutos globaalin koronavirusepidemian takia. Etenkin Horeca-sektorin asiakkaiden liiketoiminnan volyymin arvioidaan alentuneen hyvin merkittävästi ainakin lähikuukausien ajaksi, kun merkittävä osa ravintoloista on suljettu ja isommat tapahtumat on peruttu.

Teollisuuden ja rakentamisen liiketoiminta on toistaiseksi jatkunut melko pienin kysynnän muutoksin, mutta epidemia voi vaikuttaa siihenkin negatiivisesti kuten kaikkiin muihinkin yhtiön liiketoimintoihin. Toistaiseksi poikkeuksena on ollut kaupan-, logistiikan- sekä lääkäreiden henkilöstövuokraus, joissa kysyntä on selkeästi kasvanut. Eezy Oyj on päättänyt luopua 5.3.2020 julkistetusta tulosennusteesta vuodelle 2020, eikä yhtiö määritä tässä vaiheessa uutta tulosennustetta vuodelle 2020.

KYSYMYS: Miksi NoHo Partners siirsi tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa 2019 julkaisua?

VASTAUS:
Tulemme päivittämään tilinpäätöksen 2019 liitetiedot sekä toimintakertomuksen vastaamaan allekirjoituspäivän tilannetta tilikauden päättymisen jälkeisten tapahtumien, riskien, tulevaisuuden näkymien sekä rahoitustilanteen osalta. Tiedotimme 24.4.2020, että vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan 26.5.2020. Tilinpäätös on luettavissa täällä.

KYSYMYS: Miten Friends & Brgrsin hankintaan liittyvä anti vaikuttaa nykyisten omistajien omistusosuuteen yhtiössä? Koska tämä muutos tapahtuu?

VASTAUS: Annettavat uudet osakkeet muodostavat 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Osakeanti laimentaa nykyisten osakkeenomistajien osuutta yhtiössä. Muutos tapahtuu uusien osakkeiden rekisteröinnin yhteydessä 8.4.2020.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Osavuosikatsaus Q1/2020, on luettavissa täällä sekä Tilinpäätös 2019 on luettavissa täällä.