Johtoryhmän palkitseminen

Palkitsemisraportti 2022

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Tämä NoHo Partners Oyj:n johtoryhmälle maksettuja palkkioita ja palkitsemista koskeva raportti vuodelta 2022 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallitus päättää NoHo Partnersin johtoryhmän palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat muun johdon palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ennalta määritettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus arvioi johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Lyhyen aikavälin palkkio pohjautuu Yhtiön tai johtoryhmään kuuluvan henkilön vastuualueen tulokseen, liikevaihtoon, kannattavuuteen tai muihin vastaaviin hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisessa voidaan käyttää osakepohjaista järjestelmää, kuten osakepalkkioita tai optioita. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio voidaan maksaa ansaintajakson päätyttyä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus vuosittain päättää.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän.

Osakepalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat avainhenkilöille suunnattuun osakepalkkiojärjestelmään, jonka käyttöönotosta yhtiö tiedotti 30.11.2018.

Osakepalkkiojärjestelmän kolmannen ansaintajakson pituus on 16 kuukautta, ja se alkoi 1.12.2021 ja päättyy 31.3.2023.  NoHo Partners Oyj tiedotti 30.11.2021 yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja osakepalkkiojärjestelmän kolmannesta ansaintajaksosta. NoHo Partners Oyj:n hallitus päätti 22.3.2022 annetun pörssitiedotteen mukaan pidentää yhtiön avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän kolmatta ansaintajaksoa joulukuussa 2021 tiukentuneiden ravintolarajoitusten vuoksi. Kolmannen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHon liikevoittoon. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu kolmannella ansaintajaksolla kahdeksan johtoryhmään kuuluvaa henkilöä. Kolmannelta ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkioina yhteensä enintään 281 828 NoHon osaketta. Enimmäispalkkion arvo 21.3.2022 keskikurssin mukaan olisi noin 2,3 miljoonaa euroa ja, täysimääräisesti osakkeina maksettaessa, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,44 %. Kolmannelta ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2023.

Osakepalkkiojärjestelmän neljännen ansaintajakson pituus on 24 kuukautta, ja se alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2024. Neljännen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHo Partners Oyj:n kannattavaan kasvuun. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu neljännellä ansaintajaksolla kymmenen henkilöä. Neljänneltä ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 280 420 NoHo Partners Oyj:n osaketta. Enimmäispalkkion arvo 21.12.2022 keskikurssin mukaan olisi noin 2,0 miljoonaa euroa ja, maksettaessa täysimääräisesti uusina osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 1,34 %. Neljänneltä ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2025.

Konsernin johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajan pituus määräytyy heidän työsopimuksensa ehtojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen.

Konsernin johtoryhmän palkkiot vuonna 2022

Yhtiön johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) ovat ansainneet tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 seuraavat etuudet (tuhatta euroa):

Kiinteät palkat 622
Luontoisedut 47
Maksettu lyhyen aikavälin palkkio 151
Osakeperusteinen kannustinpalkkio
Yhteensä 820

NoHo Partners tiedotti 9.6.2022 Konsernin johtoryhmän järjestelyistä. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Aku Vikström, Jarno Suominen, Jarno Vilponen ja Tuomas Piirtola. Vuoden 2021 alusta kesäkuuhun 2022 Konsernin johtoryhmään kuului yhdeksän henkilöä.

Johtoryhmän palkkiot sisältävät kaikkien vuonna 2022 johtoryhmän jäseninä olleiden henkilöiden palkkiot. Luvuissa on ilmoitettu myös vain osan vuodesta johtoryhmän jäsenenä olleiden henkilöiden palkkiot. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkiot on ilmoitettu vuoden 2022 palkitsemisraportissa.