Johtoryhmän palkitseminen

JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2021

Tämä NoHo Partners Oyj:n (”Yhtiö” tai ”NoHo”) johtoryhmälle maksettuja palkkioita ja palkitsemista koskeva raportti vuodelta 2021 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallitus päättää NoHo Partnersin johtoryhmän palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat muun johdon palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ennalta määritettyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus arvioi johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Lyhyen aikavälin palkkio pohjautuu Yhtiön tai johtoryhmään kuuluvan henkilön vastuualueen tulokseen, liikevaihtoon, kannattavuuteen tai muihin vastaaviin hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisessa voidaan käyttää osakepohjaista järjestelmää, kuten osakepalkkioita tai optioita. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio voidaan maksaa ansaintajakson päätyttyä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus vuosittain päättää.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän, joka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Osakepalkkiojärjestelmä”.

Osakepalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat avainhenkilöille suunnattuun osakepalkkiojärjestelmään, jonka käyttöönotosta yhtiö tiedotti 30.11.2018. Yhtiön hallitus päätti 30.11.2020 koronaviruspandemian aiheuttaman liiketoimintaympäristön merkittävän muutoksen johdosta osakepalkkiojärjestelmän pidentämisestä ja uuden ansaintajakson lisäämisestä.

Osakepalkkiojärjestelmän kolmannen ansaintajakson pituus on 13 kuukautta, ja se alkoi 1.12.2021 ja päättyy 31.12.2022. Kolmannen ansaintajakson ansaintakriteerit perustuvat NoHon liikevoittoon. Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu kolmannella ansaintajaksolla kahdeksan johtoryhmään kuuluvaa henkilöä (pois lukien kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Juha Helminen). Kolmannelta ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkioina yhteensä enintään 281 828 NoHon osaketta. Enimmäispalkkion arvo 29.11.2022 keskikurssin mukaan olisi noin 2,2 miljoonaa euroa ja laimennusvaikutus enintään noin 1,44 %. Kolmannelta ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2023.

Johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajan pituus määräytyy heidän työsopimuksensa ehtojen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen.

Johtoryhmän palkkiot vuonna 2021

Yhtiön johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) ovat ansainneet tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 seuraavat etuudet (t€):

Kiinteät palkat 971
Luontoisedut 90
Maksettu lyhyen aikavälin palkkio 78
Osakeperusteinen kannustinpalkkio
Yhteensä 1139

Johtoryhmän palkkiot sisältävät kaikkien vuonna 2021 johtoryhmän jäseninä olleiden henkilöiden palkkiot. Luvuissa on ilmoitettu myös vain osan vuodesta johtoryhmän jäsenenä olleiden henkilöiden palkkiot. Toimitusjohtajan palkkiot on ilmoitettu NoHo Partnersin palkitsemisraportissa.